Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.san sanační WTA

weber.san sanační WTA
weber.san sanační WTA

výhody produktů

  • odpuzuje vodu
  • odolný vůči solím
  • propouští vodní páru
  • pro vnitřní i vnější použití
  • pro strojní i ruční zpracování
  • splňuje požadavky směrnice WTA 2-9-04

sanační omítka pro dlouhodobou sanaci

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Průmyslově vyráběná suchá minerální maltová směs určená pro použití jako sanační omítka v omítkovém sanačním systému WTA, vhodná pro ruční i strojní zpracování.

Číslo výrobku

SAZ 820

Spotřeba

11kg/10 mm vrstva/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Vhodná pro dlouhodobou sanaci vlhkých ploch a míst se solnými výkvěty na vnějších fasádách i vnitřních plochách. Pro svou nízkou kapilární vzlínavost, dobrou paropropustnost a vysokou poréznost tvoří sanační omítka

weber.san sanační WTA ideální podklad pro vrchní omítku, vhodnou pro sanační systém, např. weber.san 600. Sanační omítka weber.san sanační WTA smí být opatřena vhodným vrchním barevným nátěrem, přičemž nesmí být snížena difusní schopnost sanačního systému.

Aplikace

Původní vlhká a zasolená omítka se odstraní s přesahem minimálně 1 m nad hranici vlhkosti. Spáry ve zdivu se vyškrábou, houbovité a rozpadlé zdivo se odstraní. Okopaný materiál ihned odstranit z pracovní zóny. Vzniklé otvory očistit a znovu vyzdít. Nakonec je nutné celou plochu, která má být opatřena podkladním podhozem, očistit důkladně kartáčem.

Nářadí

Nádoba k promísení, míchací nástroje, zednická lžíce

Čištění

Nádoby a nářadí je nutné ihned po použití umýt vodou.

Více informací

Balení

Ve 25kg papírových obalech.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Složení

Cement, tříděné minerální příměsi, lehké minerální plnivo, přísady pro lepší zpracovatelnost. Splňuje požadavky směrnice WTA 2-9-04/D.

Vlastní sanační omítka se provádí po řádném vyschnutí předchozích vrstev. Při vysokých teplotách, větrném počasí je nutné omítku vlhčit.

Všeobecné podmínky

Veškeré práce spojené s aplikací se provádí za teplot vyšších než +5 °C (teplota vzduchu i konstrukce). Během vyzrávání omítky nesmí teplota klesnout pod bod mrazu. Použité nářadí je nutné ihned po ukončení prací řádně očistit čistou vodou. Rovněž tak omítkou zašpiněné plochy. Zašpiněný oděv se čistí čistou vodou.

Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle omítky do cca 4,7 l vody pomocí unimixeru, kontinuální míchačce s provzdušňovacím tubusem, případně se nanáší pomocí strojní omítačky s provzdušňovacím ventilem.

Sanační omítka

weber.san sanační WTA se nanáší vmin. síle 20 mm (při 1vrstvém použití) a 10 mm při použití weber.san vyrovnávací WTA. Při větších vrstvách než 30 mm, se nanáší vícevrstvě, přičemž každá předchozí musí být řádně zdrsněna a vyschlá (viz. technologie nanášení). Na závěr se stáhne a zarovná latí. Sanační omítkový systém se ukončí cca 2 cm nad terénem v celé tloušťce.

Po řádném vyschnutí, lze k docílení zvláště hladkého nátěrového podkladu, nanést 2 – 3 mm silnou vrstvu jemné omítky

weber.san 600.

Nemá-li být účinek sanační omítky negativně ovlivňován, smějí být na plochy sanačních omítek k vytváření struktur a barevného provedení použity pouze minerální a silikátové, případně silikonové materiály bez penetrace, silikátové, silikonové nátěry nebo nátěr

redis F. V interiéru použijeme kerasil bez penetrace. Před nanášením musí být san. omítky vytvrdlé a vyschlé (viz. technologie provádění).

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.