Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dur štuk trass

weber.dur štuk trass
weber.dur štuk trass

výhody produktů

  • velmi hladký povrch
  • vhodné pro použití v památkových objektech
  • dobrá soudržnost s podkladem
  • vysoce propustný pro vodní páry

jádrová omítka z trassového vápna

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Suchá omítková vápennotrasová směs pro ruční zpracování.

Použití

Tato omítka byla vyvinuta pro renovaci historických budov, kostelů a jiných památek podle požadavků památkové péče jako štuková omítka z trassového vápna, bez cementu, bez chemických přísad, která se strukturou blíží fasádním plochám na historických budovách. Weber.dur štuk trass se hodí zejména pro vytvoření fasádních ploch s patinovou povrchovou strukturou, která představuje u historických fasád s jemně strukturovanými omítkami výtnamný dekorační prvek. 

barva

Přírodně šedo bílá

Číslo výrobku

R601

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Omítkovou směs je třeba zpracovat ihned po smíchání. Zkusmým nanesením se zjistí, zda je směs dostatečně promíchaná a omítka nesjíždí. Malta se nahazuje zednickou lžící na nosný, zvlhčený podklad. Omítka se může nanášet ve více vrstvách-např. u říms. Jednotlivé vrstvy omítky nesmí být silnější než 3 mm. Přitom se musí pracovat vždy způsobem "mokré na mokré".

Různými druhy nářadí a způsoby uhlazování se můžou vytvořit různé struktury povrchu. Optimální je vyhlazení molitanovým nebo plstěným hladítkem.

Omítku je třeba udržovat vlhkou minimálně 3 dny.

Všeobecné požadavky pro podklad

  • Podklad musí být stabilní, soudržný, očištěný od prachu a jiných uvolňujících se částí, dostatečně nosný, nesmí odpuzovat vodu, nesmí obsahovat výkvěty a jiné chemické zbytky, nesmí být zmrzlý.
  •  Podklad pod omítku musí být připraven tak, aby mohlo vzniknout soudržné spojení s příslušnou nanášenou omítkou.
  • V zásadě platí, že podklad musí být alespoň stejně pevný jako nanášená omítka.
  •  Podklad pod omítku musí být připraven tak, aby mohla být omítková malta nanesena v přibližně rovnoměrné vrstvě. V optimálním případě je vhodné použít jádrovou omítku weber.dur trass.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5°C do +26°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, srážek a průvanu.

Nářadí

Zednická lžíce, vědro, nerezové  hladítko, PVC hladítko, štětka, plstěné nebo molitanové hladítko, míchačka.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití omyjí čistou vodou.

Více informací

Balení

Ve 40 kg pap. obalech, 30 balení - 1200 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých krytých skladech.

Složení

Vzdušné vápno, přírodní trass, čisté přírodní písky.

příprava

Omítková malta se mísí pouze s čistou vodou v míchačce tak, aby vzniklá maltová hmota byla vhodná pro zpracování hladítkem. Pokud se směs mísí v maltovníku, je třeba dbát na důkladné promísení. Konzistence rozmíchané suché maltové směsi musí odpovídat podkladu a povětrnostním podmínkám.Obsah pytle(40kg)smísíme s cca 15l vody.

struktura - zrnitost

do max. 0,6mm

technická data

Pevnost v tahu při ohybu:         >0.3N/mm

Pevnost v tlaku:                         > 1 N/mm

Součinitel difúze vodní páry:      < nebo = 15

Třída pevnosti:                           CS I

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpravovány podle nejnovějších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.