Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.cal vápenný nátěr

weber.cal vápenný nátěr
weber.cal vápenný nátěr

výhody produktů

  • neobsahuje fermež, sádru, síru
  • neobsahuje syntetická aditiva
  • tradičně vyhašené z kusového vápna
  • sametový vzhled
  • dezinfekční vlastnosti
  • protiplísňový
  • zachovává difuzi zdiva
  • možnost špachtlování – mramorový efekt

Čistě minerální vápenný nátěr pro natírání fasádních i vnitřních ploch. Pastovitá konzistence.

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Tradiční vápenný nátěr pro vnější a vnitřní plochy na bázi vyzrálého hašeného vápna. Čistě minerální, bez přídavných látek a dodatečných pojiv.

Barva

39 historických odstínů.

Barevný odstín se může měnit v závislosti na savosti podkladu a klimatických podmínkách během provedení. Transparentnost a barevný vzhled závisí na zvoleném odstínu a stupni zředění. V případě dodatečných dodávek může dojít k odchylkám v barevných odstínech, které jsou pro produkt specifické.

Spotřeba

Spotřeba je 0,35 kg/m2/2 nátěry

Číslo výrobku

NFV 7540

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Složení

Vyzrálé, vodou hašené, vápno. Pálené z jemně mletého kusového vápna bez chemických přísad a neobsahující síru. Vápno neobsahuje absolutně žádná pojiva ze syntetické pryskyřice, organická rozpouštědla, konzervační látky, a je proto z hlediska stavební biologie naprosto nezávadné.

Použití

Pro nátěry fasád historických budov v památkové péči a biologickou bytovou výstavbu. Vápenný nátěr na bázi vyzrálého vodou hašeného vápna, jemně mletého kusového vápna bez chemických přísad a neobsahujícího síru. Povrchy vápenných barevných nátěrů ztvrdnou v důsledku přeměny hydroxidu vápenatého s kyselinou uhličitou ze vzduchu na vodou nerozpustný uhličitan vápenatý. Na čerstvých omítkových plochách dosahuje vápenný nátěr zvlášť vysoké tvrdosti, působí dezinfekčně, fungicidně a udržuje difúzní vlastnosti zdiva. Vápno neobsahuje absolutně žádná pojiva ze syntetické pryskyřice, organická rozpouštědla, konzervační látky a je proto z hlediska stavební biologie napr

Příprava

Vápenný nátěr je nutné dobře promíchat s vodou. Poměr ředění 14 kg (vědro)/7 - 8 lt vody. Obě vrstvy se nanáší ve stejně naředěné konzistenci. Štětcem naneste 2 vrstvy křížovým způsobem. Doba schnutí mezi vrstvami musí být min. 6 hod. Doba schnutí nátěru 12–24 hod. Pro dosažení zvláštních barevných efektů – lze výrobek nanášet houbou. Alternativně je možné aplikovat výrobek bez ředění nerezovou špachtlí systémem „mokrý do mokrého“ ve 2 vrstvách. Tyto údaje platí při podmínkách +22°C a 60% relativní vlhkosti vzduchu.

Aplikace

Je důležité, aby byl první nátěr proveden ještě na vlhkou omítku. Tím s povrchem omítky proběhne souběžná karbonatace.

U všech dalších nátěrů musí být předcházející nátěr však dobře zaschlý. Po cca. 24 hodinách je možné přetřít předchozí nátěr. Při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu se doby schnutí prodlužují a existuje riziko tvorby fleků z důvodu povrchových slynutí. Bezprostředně před nanesením vápenného nátěru je nutné suchý nátěr navlhčit až do nasycení čistou vodou. Toho je možné dosáhnout nastříkáním nebo vetřením pomocí malířské štětky.

Při nanášení nátěru je nutné dbát na to, aby nátěrový materiál zůstal po dobu přibližně 10 min. na povrchu vlhký. Krycí nátěry je nutné zvolit tak, aby bylo dosaženo dostatečné schopnosti krytí. Pro zmírnění savosti pro další nátěry je možné do nátěru přidat lněnoolejnou fermež. Nátěr tím dosáhne lepší roztíratelnosti. Poslední nátěr musí být proveden bez olejové fermeže. Nátěr dosáhne plné schopnosti krytí až po kompletním zaschnutí.

Části fasády, které se nenatírají, jako např. oplechování, sklo, kovové a dřevěné rámy musí být před nanesením základního nátěru dobře zakryty.

Všeobecné požadavky pro podklad

Vápenný nátěr je možné použít ve venkovním prostředí na vápenné omítky, vápenocementové omítky, savé přírodní kameny (vápenopískové kamenné zdivo je zapotřebí zkontrolovat zkušebními vzorky na pronikání oxidů železitých) a stabilní vápenné nátěry. Zmíněné podklady musí být vhodné pro nanášení vápenných nátěrů (např. dostatečně savé, neodpuzující vodu). Ve vnitřních prostorách je také možné vápnem natírat vápenocementové, vápenné a hliněné omítky. Podklad musí být stabilní, nosný, pevný, suchý, bez trhlin, prachu a zbavený mastnot jakož i nečistot jako jsou zbytky sazí a nenosných starých nátěrů. Opravené fasádní plochy musí být strukturálně jednotné a bez trhlin. Rozdílné struktury nátěrového základu způsobují nestejnorodé barevné efekty. Opravy omítek je zapotřebí provést pomocí stejnorodé malty. Místa oprav musí být před natřením vyzrálé, vytvrzené a vyschlé. U silně savých a/nebo pískujících podkladů se doporučuje předchozí ošetření Fluatem H703. Podklady obsahující olej se pro úpravu pomocí vápenného nátěru nehodí. Podklad je zapotřebí připravit tak, aby bylo dosaženo rovnoměrné savosti. Eventuelně může být nutné podklad před jednotlivými nátěry předem navlhčit.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod +10 °C. Nezpracovávat při přímém slunečním záření – teploty +30°C a vyšší. Vysoké vlhkosti vzduchu (mlze) nebo silném větru. Neaplikovat za deště nebo před jeho příchodem. Při aplikaci za teplot pod +10 °C a následných 72 hod., mohou vznikat jevy karbonatace povrchu. Nepoužívejte na zmrzlé podklady. Popřípadě fasádu zakrýt. Při příliš rychlém schnutí kvůli vysokým teplotám nebo větru, nátěr po 24 hodinách dodatečně navlhčit. Na objekt používejte materiál z jedné dodávky – šarže. Neaplikujte na vodorovné plochy nebo plochy na nichž se hromadí vlhkost či se po nich chodí. Barevný vzhled se může lišit v závislosti na absorbci podkladu, okolních podmínkách. Vyhněte se nanášení na nehomogenní, příliš horké nebo vlhké podklady.

Nářadí

Nejvhodnější jsou malířské štětky nebo štětce s přírodním vlasem, nerezová špachtle, houba, vědro.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití omyjí čistou vodou.

Více informací

Balení

Ve 20 kg PVC vědrech. Pastovitá konzistence.

Skladování

Vápenný nátěr je možné skladovat v originálních obalech po dobu až 12 měsíců. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami. Načaté obaly je nutné vždy pečlivě uzavřít.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Vápenný nátěr není navržen jako hydrofobní (vodu odpuzující), nicméně je možné jej dodatečně ošetřit prostředky s hydrofobní úpravou pro lepší ochranu proti povrchové vodě. V závislosti na podkladu, teplotě a vlhkosti vzduchu se mohou vytvářet třpytivé vrstvy vápna, lehké skvrny a rozdíly v odstínech; to odpovídá charakteru vápenných nátěrů. Pro zabránění tvorby slinutých vrstev vápna je nutné vápenný nátěr nanášet v tenkých vrstvách a dobře rozetřít. V souladu s vlastnostmi vápenných nátěrů v závislosti na podkladu, povětrnostní zátěži a obsahu škodlivých látek ve vzduchu je možné, že nános nátěru předčasně zvětrá. To neznamená, že je výrobek nekvalitní.