Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dur BT calce F

weber.dur BT calce F
weber.dur BT calce F

nový

výhody produktů

  • Strojní i ruční nanášení
  • Pro opravy fasádních dekorací
  • Pro sanaci omítek
  • Pro výplně kaveren, spár, trhlin

Vápenná malta pevnostní tř. M15 pro strukturální opravy zdiva na bázi hydraulického vápna

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Strukturální malta z přírodního hydraulického vápna NHL5, určená ke konsolidaci zpevňování konstrukčních zděných prvků – lokální opravy fasádních prvků – říms, nároží atp. a k provádění omítek .

Použití

Pro opravy a obnovy nosných zděných konstrukcí. Jako zpevňovací omítka poškozeného zdiva. Lokální opravy fasádních dekoračních prvků.

Barva

přírodně béžová

Spotřeba

19,5 kg/m2/10mm

Číslo výrobku

SAZ 831

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Suchá směs: do směsi přidávejte vodu až po dosažení konzistentní a plastické malty (weber.tec BT calce F, 20÷22 litrů vody na 100 kg produktu). Směs nanášejte na předem navlhčený podklad v několika po sobě jdoucích vrstvách, nepřesahujících 2 cm, při použití armovací síťoviny až do max. 6 cm. Po sobě jdoucí vrstvy mohou být aplikovány až po předchozím zavadnutí předchozí vrstvy. V případě strojní aplikace nanášejte směs na podklad ze vzdálenosti cca 20 cm tak, abyste docílili rovnoměrného rozstřiku. Sledujte zrání produktu během tuhnutí, v případě potřeby vlhčete. Místa styku (např. styky nosníků či pilířů s cihelnými vyzdívkami) musí být armována síťovinou z alkalirezistentních skleněných vláken, aplikovanou v tloušťce omítky a nikoli přímo na zdivo. Síťovina musí výše uvedené styky přesahovat cca 30 cm. Pásy ze skleněného vlákna musí být též aplikovány diagonálně přes rohy dveřních a okenních otvorů.

Doba trvanlivosti/zpracovatelnosti směsi (Pot life): 60 min

Omítka: Při realizaci „tradičních“ armovaných omítek připevněte síť z nerezové oceli nebo z alkalirezistentního kompozitního materiálu k podkladu pomocí hřebů, terčů nebo vhodných příchytek. Síť musí být umístěna tak, aby se nacházela ve středu vrstvy omítky.

Charakteristiky armovacích prvků musí splňovat požadavky projektu. weber.tec BT calce F naneste tak, aby byl armovací prvek kompletně zakrytý. Jako dekorační povrchovou úpravu použijte přednostně difuzně otevřené materiály na bázi vápna eventuelně silikát pojiva.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklady musí být stabilní, pevné a čisté. U starého zdiva je nutné provést očištění tlakovou vodou nebo vodním pískováním až do kompletního odstranění veškerých stop nečistot, nepevných nebo nesoudržných částí, případných solných výkvětů a všech prvků, jež by mohly ohrozit přilnutí. Případné praskliny nebo dutiny vyspravte produktem weber.tec BT calce F. Před aplikací produktu zvlhčete podklad až do nasycení.

  • Vhodné podklady – cihelné zdivo, smíšené zdivo, betonové tvárnice, zdrsněný beton, tufový kámen.
  • Nevhodné podklady – sádra, natřené plochy.

Nářadí

Míchačka nebo omítací stroj nebo el. míchadlo, zednická lžíce, hliníková stahovací lať, dřevěné nebo pur hladítko.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Papírové pytle 25 kg

Skladování

Při skladování v suchu v originálně uzavřené nádobě lze materiál skladovat min. 12 měsíců

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.