Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.cal injektáž 5

weber.cal injektáž 5
weber.cal injektáž 5

výhody produktů

  • výborná plnitelnost otvorů,
  • resistentní vůči síranovým solím,
  • neobsahuje cement,
  • vhodné i pro opravu omítek

Injektážní malta ke zpevňování kamenného nebo cihlového zdiva

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Vysoce tekutá malta z přírodního hydraulického vápna NHL5, určená ke zpevňování kamenného, cihlového nebo tufového zdiva injektáží.

Použití

Weber.cal injektáž 5 se používá k opravě/zpevnění kamenných, cihlových nebo tufových zdí vyplňováním vyvrtaných otvorů injektáží. Je vhodný také pro obnovu/opravu popraskaných či doplnění chybějících omítek.

Spotřeba

1,47 kg/lt otvoru k zaplnění.

Číslo výrobku

SAB 948

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Rozmíchejte suchou maltovou směs s čistou vodou v poměru 8 l/25 kg . K míchání použijte míchací nástavec na vrtačce nebo el. míchadlo s nízkými otáčkami.

Namíchanou směs vtlačujte do zdiva pomocí vhodného injektážního stroje např. Injekta D1 . U lehce zchátraleho zdiva je možno přistoupit k injektáži pod tlakem. S injektáží se začíná vždy odspodu směrem vzhůru a ze stran směrem do středu s tlakem injektáže mezi 1 a 4 atmosférami, předchází přímá kontrola. U velmi zchátraleho zdiva, takového, které by nebylo schopno vydržet tlak, je možno provádět gravitační injektáž. Použití výrobku zespoda směrem vzhůru umožňuje vytlačení vzduchu a lepší výplň prázdných míst. Po ukončení práce je třeba utěsnit injektážní otvory ve zdivu.

  • Doba míchání el. míchadlem 5 min.
  • Doba trvanlivosti/zpracovatelnosti směsi (Pot life): 60 min.

Tyto doby jsou vypočteny při 22 °C a RV 50 % a prodlužují se při nízkých teplotách a vysokých hodnotách RV a zkracují při vyšších teplotách.

Všeobecné požadavky pro podklad

Aby nedošlo k úniku weber.cal injektáž 5, vyspárujte nerovné spoje nebo zatmelte eventuální otvory. Nasyťte vodou celé zdivo použitím otvorů vytvořených pro injektáž. Počkejte jeden den, aby došlo k odpaření stojaté vody ze zdiva. Vytvořte osu otvorů o rozdílném průměru vzhledem k propustnosti a kompaktnosti zdiva ve vzdálenosti od 20 – 25 cm (plné cihly, tufové zdivo) do 40 cm (smíšené, kamenné zdivo). Otvory pro injektáž musí být různého průměru mezi 15 a 25 mm. Hloubka vrtu musí být cca dvě třetiny síly stěny. U síly do 60 cm stačí pracovat pouze na jedné straně stěny, u větších šířek je zapotřebí pracovat na obou stranách. Sklon vrtů musí být cca 45° nebo takový, aby byl schopen podporovat proces vyplnění zdiva injektáží.

Nářadí

Injektážní stroj, el. míchadlo nebo vrtačka s míchacím nástavcem a regulací otáček, případně volnospádná míchačka nebo omítací stroj, vědro.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Papírové pytle 25 kg.

Skladování

Při skladování v suchu v originálně uzavřené nádobě lze materiál skladovat min. 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Teplota použití +5 °C až +30 °C. Nepoužívejte na zmrzlé podklady, na podklady v procesu tání, ani na podklady vystavené riziku mrazu v následujících 24 hodinách. Výrobek je připraven k použití: přidejte pouze vodu v potřebném množství. Zabraňte tvorbě vzduchových bublin během míchání a nanášení. Zabraňte rozmočení dutin, které mají být vyplněny, pokud jsou okolo nástěnné malby, výzdoby stěn různého charakteru a další prvky citlivé na vlhkost.