Weber - Saint-Gobain

weber.dur trass

weber.dur trass
weber.dur trass

výhody produktů

  • vhodná jako jádrová omítka pro vápenné resp. vápenotrasové krycí omítky
  • pro použití v interiéru i exteriéru 
  • bez obsahu cementu
  • propustná pro vodní páry
  • dobrá soudržnost s podkladem

jádrová omítka z trassového vápna

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Suchá omítková vápennotrasová směs pro ruční zpracování.

Použití

Suchá omítková směs pro renovaci historických budov, kostelů a jiných památek podle požadavků památkové péče jako podhozová, vyrovnávací malta, jádrová omítka bez obsahu cementu a chemických příprav.

barva

Přírodně šedo bílá

Spotřeba

jako podhoz 9kg/m2/10mm

jako jádrová omítka 18kg/m2/10mm

spotřeba vody 9l/40kg

Číslo výrobku

SAZ 830

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

příprava

Příprava

Omítková malta se mísí pouze s čistou vodou v míchačce tak, aby vzniklá maltová hmota byla vhodná pro zpracování zednickou lžící.Pokud se směs mísí v maltovníku, je třeba dbát na důkladné promísení. Konzistence rozmíchané suché maltové směsi musí odpovídat podkladu a povětrnostním podmínkám.

Aplikace

Omítkovou směs je třeba zpracovat ihned po smíchání. Zkusmým nanesením se zjistí, zda je směs dostatečně promíchaná a omítka nesjíždí. Malta se nahazuje zednickou lžící na nosný, zvlhčený podklad. Pokud je třeba nanést větší vrstvu omítky(více než 3 cm) musí se postupně nanášet v několika vrstvách.

Jednotlivé vrstvy omítky nesmí být silnější než 2-3 cm. Přitom se musí pracovat vždy způsobem "mokré na mokré". Nejsvrchnější vrstva omítky se stáhne nehoblovanou dřevěnou latí do plochy, bez "kapes" tak, aby měla hrubý povrch.

Před nanesením štukové vrstvy musí být jádrová omítka "zatažená". Při použití omítkové malty jako štukové omítky podle historické metody se m,ůže omítka povrchově upravit kartáčem, hladítkem, zednickou lžící, atp.

Omítku je třeba udržovat vlhkou minimálně 3 dny.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být stabilní, soudržný, očištěný od prachu a jiných uvolňujících se částí, dostatečně nosný, nesmí odpuzovat vodu, nesmí obsahovat výkvěty a jiné chemické zbytky, nesmí být zmrzlý. Podklad pod omítku musí být připraven tak, aby mohlo vzniknout soudržné spojení s příslušnou nanášenou omítkou. V zásadě platí, že podklad musí být alespoň stejně pevný jako nanášená omítka.

 

Složení

Vzdušné vápno, přírodní trass, čisté přírodní písky.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5°C do +26°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, srážek a průvanu.

Nářadí

Zednická lžíce, vědro, nerezové  hladítko, dřevěné hladítko, štětka, omítkářská stahovací lať, míchačka.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití omyjí čistou vodou.

struktura - zrnitost

do max. 5mm

Více informací

Balení

Ve 40 kg pap. obalech, 30 balení - 1200 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých krytých skladech.

technická data

Pevnost v tahu při ohybu:         >0.4N/mm

Pevnost v tlaku:                         > 1 N/mm

Součinitel difúze vodní páry:      < nebo = 15

Třída pevnosti:                           CS I

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou včak zpravovány podle nejnovějších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.