Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 945

weber.tec 945
weber.tec 945

výhody produktů

 • Vysoká odolnost vůči chemickým látkám
 • Neobsahuje nereaktivní změkčovadla
 • Vynikající přilnavostna stranách trhlin
 • Po vytvrzení vysoká pevnost v tlaku a v tahu při ohybu
 • V tahu při ohybu
 • Chrání armaturu železobetonových částí stavby
 • Před proniknutím vody a vzduchu, a tím před
 • Korozí
 • Nízká viskozita
 • Dobré schopnosti zatékání
 • Na silové spoje v betonu

dvousložková injektážní pryskyřice na bázi epoxidové pryskyřice, s nízkou viskozitou a bez obsahu rozpouštěděl

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Transparentní – nažloutlá

Definice výrobku

Dvousložková injektážní pryskyřice k silové injektáži nebo k zalévání trhlin v betonu a ve zdivu.

Číslo výrobku

SAB 187

Spotřeba

Na dm3 plněného prostoru: cca 1,1 kg

dokumentace

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

míchání

 • Vlijte celé množství složky B do složky A.
 • Míchání se provádí v nádobě složky A při pomalém chodu vrtačky s nasazeným míchadlem dle velikosti nádoby. Při míchání je nutné promíchávat i na okrajích a na dně nádoby. Po zamíchání nesmí být namateriálu vidět žádné šmouhy. Doba míchání je cca 2 minuty.

injektáž

 • Před utěsňováním je nutno prověřit, zda lze u trhlin provádět injektáž. Vyfoukejte postupně pakry stlačeným vzduchem bez oleje a vody. Přitom otvírejte pouze 2 přilehlé pakry.
 • Injektáž pryskyřice weber.tec 945 do pakrů provádějte vhodnými injektážními čerpadly nebo ručním pákovým lisem. U svislých trhlin začněte s injektáží u nejnižšího pakru. Aby se zamezilo hromadění vzduchu, musí být přitom horní pakry otevřeny.
 • Injektáž trhlin provádějte tak, že začnete z jedné strany, resp. zdola nahoru. Injektáž se provádí tak dlouho, dokud ze sousedního pakru nevytéká materiál. Pak se po našroubování zpětného ventilu plní tento pakr, atd. Po cca 15 až 30 minutách proveďte dodatečné vtlačení.
 • Po ukončení prací vyčistěte injektážní nástroje přípravkem weber.sys 992.

zalévání

 • Na vodorovných plochách vyvrtejte otvory pro zalévání až na dno trhliny (rozestup 50 cm). Otvory, z nichž je možný únik, zamažte přípravkem weber.rep 760. Vývrty naplňte pryskyřicí weber.tec 945, a pokud hladina klesá, dolévejte.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý nebo mírně vlhký, nosný, zbavený tuku a oleje a nesmí obsahovat žádné složky, které by snižovaly přilnavost.

 • Místa s trhlinami vyčistěte cca 3 – 4 cm po obou stranách trhliny ocelovým kartáčem nebo brusným kotoučem. V příslušných rozestupech vyvrtejte otvory a vsaďte šroubovací nebo narážecí pakry. Trhliny zamažte epoxidovou pryskyřicí weber.rep 766 nebo weber.rep 760 a nechte vytvrdit.
 • Injektáž se provádí šroubovacími/narážecími nebo nalepovacími pakry. Vzdálenost mezi body injektážeje 5 cm od trhliny a 15 – 20 cm mezi sebou. U souvislých trhlin v betonu připravte po obou stranách a s přesazením injektážní otvory. K přilepení nalepovacích pakrů používejte přípravek weber.rep 766. Šroubovací pakry vsazujte v úhlu sklonu 45°.

Nářadí

Injektážní stroj, nádoba na zalévání.

Čištění

Stroj, nádoby a nářadí se ihned po použití, nejpozději do 1 hod. musí očistit roztokem weber.sys 992.

Více informací

Balení

Obal Jednotka VPE / paleta
Nádoba kombi 1 kg 216 DN
Nádoba kombi 5 kg 56 DN

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem a přímým sluncem.

Technická data

Doba vytvrzení .......... cca 3 dny až 7 dní
Teplota při zpracování .......... +10 °C až 30 °C teplota vzduchu a objektu
Pevnost v tahu při ohybu po 7 dnech .......... 40 N/mm2
Hustota .......... cca 1,1 kg/dm3
Pevnost v tlaku .......... 70 N/mm2
Teplotní odolnost .......... až 90 °C
Doba zpracování .......... až 80 min. při + 20 °C a 500 g materiálu
Viskozita .......... 260 mPAs

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.