Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 944

weber.tec 944
weber.tec 944

výhody produktů

 • Expanduje až do 10 násobného objemu
 • Odolná vůči mořské vodě, solím, benzínu, olejům
 • Vodotěsná
 • Uzavírá dutiny, trhliny a póry
 • Vysoká chemická odolnost
 • Rychle tuhne

barevná jednosložková injektážní pryskyřice na bázi PUR, tvrdnoucí za vlhka a bez obsahu rozpouštědel, vodoaktivní polyuretanová pryskyřice

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Šedo-žlutá.

Definice výrobku

K utěsnění dutin a trhlin injektáží do betonu a zdiva, např. ve sklepích, základech, vodních nádržích, čističkách, nábřežních zdech, šachtách, atd. Výrobek je vhodný zejména na vlhká a mokrá místa, k utěsňování zvlhlých částí stavby injektáží. Na zdivo a beton.

Číslo výrobku

SAB 186

Spotřeba

cca 0,2 kg/dm3

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Injektáž/vtlačování pryskyřice do trhlin:

 • Injektáž pryskyřice weber.tec 944 do pakrů provádějte vhodným injektážním přístrojem a při tlaku 10 až 200 bar (podle přístroje a konstrukce).
 • Při stálém tlaku přejděte k dalšímu pakru a pokračujte v injektáži. Nejpozději za 1 hodinu po ukončení prací vyčistěte injektážní stroj přípravkem weber.sys 992.

Zalévání:
Na vodorovné ploše vyvrtejte otvory pro zalévání (vzdálenost 50 až 100 cm, průměr 2 až 5 cm). Otvory, z nichž je možný únik, zamažte přípravkem weber.tec 933. Vývrty vyplňte pryskyřicí weber.tec 944 S a popř. přelijte.

Přídavek urychlovače:

 • Toto je zapotřebí při injektážích ve vodním prostředí. Do injektážní pryskyřice se vmíchá přípravek weber.tec 944 S v množství 0,5 až 5%. Potom materiál ihned zpracujte. Rychlost reakce závisí množství vody a teplotě.
 • k utěsňování zvlhlých částí stavby injektáží
 • na zdiva a beton

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být vlhký, musí být zbaven prachu, olejů a tuků. Trhliny doporučujeme vyfoukat stlačeným vzduchem bez oleje.

Místa s trhlinami vyčistěte cca 3 – 4 cm po obou stranách trhliny ocelovým kartáčem nebo brusným kotoučem. V příslušných rozestupech vyvrtejte otvory a vsaďte šroubovací nebo narážecí pakry. Trhliny zamažte epoxidovou pryskyřicí weber.rep 766 nebo rychlým cementem weber.rep 760 a nechte vytvrdit.

Nářadí

Injektážní stroj, nádoba na zalévání.

Čištění

Stroj, nádoby a nářadí se ihned po použití, nejpozději do 1 hod. musí očistit roztokem weber.sys 992.

Více informací

Balení

 • Obal - Jednotka VPE / paleta
 • Plechovka - 1 kg / 288 kusů
 • Vědro - 5 kg / 45 věder

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem a přímým sluncem.

Složení/Technická data

 • Doba vytvrzení cca 48 hod.
 • Teplota při zpracování >10 °C
 • Sypná objemová hmotnost cca 1020 kg/m3
 • Konzistence kapalná
 • Teplotní odolnost 70 °C až 80 °C
 • Bod vzplanutí cca 200 °C
 • Čištění weber.sys 992

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.