Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 943

weber.tec 943
weber.tec 943

výhody produktů

 • Nezávislý na povětrnostních podmínkách
 • Bobtnavý vodotěsný
 • Bez obsahu rozpouštědel
 • Vysoce pružný
 • Nízká směšovací viskozita
 • Možnost stanovení doby zpracování
 • Třísložkový

třísložkový bobtnavý hydrogel na akrylátové – metakrylátové bázi

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Modrá.

Definice výrobku

Injektážní gel s difúzní clonou, bez obsahu rozpouštědel, určený k dodatečné hydroizolaci stěn a podlah, které jsou v přímém kontaktu se zeminou. Provádí se z vnitřní strany budovy v případech, kdy není možné odstranění zeminy a přístup z venkovní strany. Výrobek je též vhodný pro venkovní izolaci šachet, jakož i utěsnění spár, trhlin a prostupů.

Spotřeba

Koncentrát: ca. 10,0 kg/m2 až 15,0 kg/m2.

dokumentace

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Směšovací poměry:

 • Přelijte celý obsah nádoby A II do nádoby A I a míchejte po dobu cca 3 min. Naplňte prázdnou nádobu (velikost jako nádoba AI) složkou B, pak doplňte vodu z vodovodu (stav naplnění jako v nádobě AI) a míchejte 3 min. Takto připravené použitelné složky vstřikujte injektážním čerpadlem ve směšovacím poměru 1:1.
 • Připravenou složku a A (A l a A II) můžete zpracovávat cca 24 hodin (v závislosti na teplotě).
 • Připravenou složku B lze zpracovávat cca 5 hodin.
 • U vstřikování s difúzní clonou doporučujeme k dosažení optimálního průniku do půdy nastavit dobu zpracování cca 4 až 6 minut.
 • K injektáži doporučujeme čerpací zařízení firmy Dittmann: Unipress D 4, resp. firmy Desoi: PN 1412 3K.
 • S injektáží se začíná v rohu nejspodnější řady pakrů, zde se provede kompletní injektáž. Při práci se postupuje po řadách směrem nahoru. Doba injektáže závisí na struktuře podlahy a zejména na výkonu čerpadla.
 • Injektáž se provádí tak dlouho, dokud ze sousedního pakru nevytéká gel, resp. dokud se u každého pakru neaplikuje potřebné množství materiálu. Nakonec se u pakru přeruší přívod materiálu weber.tec 943 a míchací hlavu a pakr krátce vypláchněte pouze vodou (cca 200 ml vody). Provádí se nízkotlaká injektáž při tlaku < 10 bar.

Všeobecné požadavky pro podklad

K ochraně podlahy před znečištěním doporučujeme rozložit u paty stěny fólii PE, resp. savou lepenku. Do izolované plochy stěny/podlahy se podle používaného pakru provrtají v rastru 20 cm až 30 cm (podle objektu mohou být zapotřebí i menší rozestupy) otvory o průměru 17 mm až 20 mm. Následně se do vývrtů zamontují pakry k injektáži gelu.

Podmínky pro zpracování

Je nezbytně nutné přesně znát druh a strukturu základu stavby (drolivý/soudržný, dutiny, atd.) a spád zatížení.

 

 • Je třeba zajistit rovnoměrný směšovací poměr připravených složek A a B.
 • Podle stavebního objektu může být zapotřebí dodatečné injektování výrobku, toto závisí zejména na půdních podmínkách, zatížení vodou a okolní vlhkosti. K docílení vrstev, které vedou vodu, může být v případě např. jílových půd zapotřebí rozestup mezi pakry cca 10 cm.
 • U větších dutin (suť, stavební rum, praskliny, duté tvárnice) může docházet ke značnému navýšení spotřeby výrobku weber.tec 943.
 • Mohou být zapotřebí boční izolační práce. Tyto by například představovaly dodatečnou vnitřní izolaci až nad maximální úroveň vzlínající vody. Při vtlačování do spár (např. dilatačních spár v budově) nebo trhlin ve zdivu/podlahové desce musí být zajištěno, aby gel zůstal v kontaktu s půdní vlhkostí.
 • Po ukončení prací vyčistěte nástroje vodou. Po vytvrzení gelu pakry vytáhněte, otvory uzavřete přípravkem weber.tec 933 nebo weber.tec 942.
 • Na uváděné doby zpracování a zatvrdnutí působí teplota. Při vysokých teplotách dochází ke zkracování uvedených časů a naopak.

Nářadí

Injektážní stroj.

Čištění

Nářadí a nástroje se ihned po injektáži omyjí vodou s použitím běžných mýdel či saponátů.

Více informací

Balení

Obal ... Jednotka ... VPE/paleta / Poznámka
Láhev ... 1 kg ... 24 láhví Složka / A II
Kanystr ... 20 kg ... 24 kanystrů / Složka A I
Lahev ... 0,3 kg ... 24 lahví / Složka B
Jednotka ... 21,3 kg

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem.

Technická data

Doba vytvrzení .......... cca 10 min. až 40 min. podle potřeby
Teplota při zpracování .......... +5 °C až +40 °C, teplota vzduchu a objektu
Konzistence dynamická viskozita .......... cca 2,5 m Pas
Doba zpracování .......... cca 2,5 min. až 30 min. podle přídavku soli B a teploty
Čištění za čerstva vodou
Směšovací poměr použitelné složky A a B 1:1 podle objemových dílů
Nárůst objemu cca 20%

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.