Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 941

weber.tec 941
weber.tec 941

výhody produktů

 • Vhodné pro zdivo s maximální hmotnostní vlhkostí 7 %
 • Proniká do nejjemnějších kapilár
 • Má hydrofobní účinek
 • Působí na zužování kapilár
 • Neobsahuje rozpouštědla
 • Zamezuje difuzi solí
 • Připraven k okamžité aplikaci

injektážní silikátový roztok

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Transparentní.

Definice výrobku

Zásaditý roztok k dodatečné vodorovné hydroizolaci zdiva proti vzlínající vlhkosti. Produkt lze použít i jako speciální impregnaci zdiva zatíženého solemi.

Spotřeba

Tloušťka stěny (cm) 30 / 40 / 50
Spotřeba weber.tec 941 (litrů/m zdiva) 6 až 15 / 8 až 20 / 10 až 25

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Pro dodatečnou vodorovnou hydroizolaci vlhkého zdiva formou injektážního napuštění – beztlakou, nízkotlakou nebo tlakovou metodou.

Aplikace

Beztlaké napuštění:

 • Ke kontrole spotřeby doporučujeme napouštění ze zásobní nádoby ve více pracovních krocích. Doba nasáknutí musí být min. 24 hodin.
 • Po ukončení napouštění se vývrty znovu zaplní přípravkem weber.tec 942.

Nízkotlaká injektáž:
Do spáry ve zdivu se ve sklonu 25°– 45° vyvrtají otvory o průměru vyměřeném podle zvoleného pakru a s odstupem 10 – 12 cm. Mohou být uspořádány v jedné nebo ve dvou řadách. V případě uspořádání ve dvou řadách může být vzdálenost mezi řadami max. 8 cm. Injektáž pomocí nízkotlakého přístroje se provádí při stálém tlaku nižším než 10 bar.

Impregnování:
Naneste přípravek weber.tec 941 kartáčem nebo štětcem na vyčištěný podklad. Následně je nutno do ještě čerstvé vrstvy po celé ploše provést ruční nához weber.san 950, aby byla zajištěna přilnavost vrstev sanační omítky.

Všeobecné požadavky pro podklad

 • Pro beztlaké napouštění vyvrtejte do zdiva otvory o průměru cca 30 mm, s odstupem 10 – 12 cm a s úhlem sklonu 25° – 45°. Hloubka vývrtu je o cca 5 cm menší než tloušťka zdiva. U provedení ve dvou řadách bude každý druhý otvor výškově přesazen. U vývrtů musí být zachycena minimálně jedna ložná spára.
 • Před injektáží je nutno vyvrtané otvory vyfoukat stlačeným vzduchem bez oleje.
 • Větší dutiny v oblasti injektáže vyplňte před aplikací vstřikované kapaliny plnicí maltou weber.tec 942, která je kompatibilní se stavebním materiálem. Před dalším zpracováním uspořádejte nové vývrty cca 5cm nad původní řadou otvorů nebo otvory vyvrtejte.
 • Před impregnací zdiva zatíženého solemi je zapotřebí odstranit krystalky soli a drolivé spáry vyškrábat do hloubky cca 2 cm. Případné

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5°C do +26°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Při očekávaných mrazech nepoužívat.

Nářadí

Injektážní stroj při tlakové a nízkotlaké metodě, PET lahve při beztlakém napouštění, vědra, pakry, vědro s cejchováním – pro ředění, fanka.

Čištění

Stroj, nářadí, nádoby se ihned po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

V 20 l kanystrech, 24 kanystrů/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem.

Složení/Technická data

Sypná objemová hmotnost: cca 1050 kg/m3
Konzistence: řídký

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.