Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 940 E

weber.tec 940 E
weber.tec 940 E

výhody produktů

  • vhodný pro zdivo s vysokým stupněm provlhnutí
  • mikrormulze vnikne do nejjemnějších kapilár
  • netvoří žádné zdivo poškozující soli
  • vhodný pro velké tloušťky zdiva  
  • koncentrát smísitelný s vodou
  • obzvláště vhodný pro tlakovou injektáž
  • zpracování ve vícestupňové injekční metodě

injektážní silikonová mikroemulze

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Silikonový mikroemulzní koncentrát, smísitelný s vodou ( emulgovatelný) pro dodatečné horizontální utěsnění zdiva proti vlhkosti. Difuzní vlastnosti zdiva budou ovlivněny pouze nepatrně.

Spotřeba

Spotřeba se řídí nasákavostí zdiva.

Tloušťka(cm)  SAB156 1:10 s vodou

40       0,8 až 2,0   8 až 20

60       1,2 až 3,0  12 až 30

80       1,6 až 4,0  16 až 40

100     2,0 až 5,0  20 až 50

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Pro dodatečnou vodorovnou hydroizolaci vlhkého zdiva formou injektážního napouštění - beztlakou, nízkotlakou nebo tlakovou metodou.

Aplikace

U zdiva zbaveného omítkových vrstev doporučujeme prostor injektáže nastěrkovat těsnící maltou weber.tec 933 – pro zamezení úniku injektážního roztoku. U tloušťek zdiva nad <metricconverter productid="60 cm" w:st="on">60 cm</metricconverter> a stropů by se měly vrtné díry uspořádat pokud možno z obou stran. Po vrtání se musí vrtné otvory vyfoukat stlačeným vzduchem bez obsahu oleje. Tím se zabrání tomu, aby prach vzniklý při vrtání nemohl negativně ovlivnit příp. zamezit schopnosti rozvádění produktu weber.tec 940 (ADEXIN HS 2). Větší dutiny v oblasti zóny injektáže zaplnit před zanesením injekční tekutiny maltou pro vyplňování vrtných otvorů weber.tec 942 (CERINOL BSP), která se dobře pojí se stavebními materiály. Před dalším zpracováním uspořádat nové vrtné otvory cca. <metricconverter productid="5 cm" w:st="on">5 cm</metricconverter> nad původní řadou vrtných otvorů a otvory rozšířit. Alternativně se může uskutečnit zpracování ve vícestupňové injekční metodě. Pro injektáž smísit weber.tec 940 (ADEXIN HS 2) s čistou vodou v poměru 1:9 až 1:14, podle stupně provlhnutí. Mísící poměr se řídí podle stávajícího stupně provlhnutí zdiva. Při vysokém provlhnutí zvolit nižší mísící poměr (1:9). Mísit pouze takové množství koncentrátu, které je možné ještě ve stejný den zpracovat. Předpokladem pro bezvadnou funkci těsnící hmoty proti vlhkosti je, aby zdivo v zóně injektáže bylo úplně napuštěné injekční tekutinou. Poté vrtné otvory zaplnit produktem weber.tec 942 (CERINOL BSP) příp. zaslepit produktem weber.tec 933 (DEITERMANN HKS). Je třeba respektovat pokyny z katalogového listu WTA 4-4-04. Systém pro sanaci zdiva je doplněn celou řadou k tomu příslušejících nástrojů. Obraťte se v případě potřeby na naše specializované poradce.

Všeobecné požadavky pro podklad

Vícestupňová metoda je vhodná obzvláště pro zdivo se zvýšenou vlhkostí ( až 95% - cihlové zdivo  a zdivo z přírodního kamene). U zdiva zbaveného omítkových vrstev doporučujeme prostor injektáže nastěrkovat těsnící maltou weber.tec 933 - pro zamezení úniku injektážního roztoku. U tloušťěk zdiva nad 60 cm a stropů by se měly vrtné díry uspořádat pokud možno z obou stran. Po vrtání se musí vrtné díry vyfoukat stlačeným vzduchem bez obsahu oleje.Tím se zabrání tomu, aby prach uniklý při vrtání nemohl negativně ovlivnit příp. zamezit schopnosti rozvádění produktu weber.tec 940 (ADEXIN HS 2). Větší dutiny v oblasti zóny unjektáže zaplnit před zanesením injekční tekutiny maltou pro vyplňování vrtných otvorů weber.tec 942 (CERINOL BSP), která se dobře pojí se stavebními materiály. Zónu vrtání doporučujeme utěsnit maltou weber.tec 933 - v případě, že se vrtá do zdiva zbaveného omítkových vrstev.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5oC do + 26oC, teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5oC.

Při očekávaných mrazech nepoužívat!

Nářadí

Injektážní stroj při tlakové a nízkotlakové metodě, PET lahve při beztlakém napouštění, vědra, pakry, vědro s cejchováním - pro ředění, fanka.

Čištění

Stroj, nářadí a nádoby se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

V kanystrech 1, 5 a 20 litrů.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých a mrazuvzdorných skladech.

Složení

Silikonová pryskyřice + modifikující aditiva.

beztlaké napuštění

Vrtné otvory s průměrem <metricconverter productid="30 mm" w:st="on">30 mm</metricconverter> vyvrtat s odstupem cca. 10 až <metricconverter productid="12 cm" w:st="on">12 cm</metricconverter>, a s úhlem sklonu 25 až 45° šikmo dolů. Hloubka vrtného otvoru je zhruba o <metricconverter productid="5 cm" w:st="on">5 cm</metricconverter> menší než tloušťka zdiva. Výchozí bod otvoru se musí stanovit tak, aby byla zachycena minimálně jedna ložná spára. Uspořádání 2 nad sebou ležících řad vrtných otvorů s vrtnými otvory přesazenými o polovinu odstupu, přinese vyšší bezpečnost provedení. Pro kontrolu spotřeby dopravit weber.tec 940 (ADEXIN HS 2) do vrtných otvorů z jedné zásobní nádoby, mimo jiné ve více pracovních krocích. Doba nasáknutí činní min. 8 hodin.

nízkotlaká injektáž

Pro zanesení silikonových mikroemulzní se obzvlášť osvědčila nízkotlaká metoda. Vrtné otvory (s dimenzovaným průměrem v závislosti na zvoleném injekčním zařízení) vyvrtat do spáry zdiva nebo do cihly v odstupu cca. 10 až <metricconverter productid="12 cm" w:st="on">12 cm</metricconverter> přibližně vodorovně. Uspořádání se uskuteční v jedné nebo ve dvou řadách. Při vysokém stupni provlhnutí (> 75 %) je třeba vyvrtat dvě řady. Při uspořádání ve dvou řadách nepřekročit výškové přesazení <metricconverter productid="8 cm" w:st="on">8 cm</metricconverter>. Pokud se vrtá do cihly, je třeba zajistit, aby se přes jednu stykovou spáru provedla injektáž minimálně jedné ložné spáry. Následně injekční zařízení nasadit do vrtných otvorů. Injektáž se uskuteční kontinuálním tlakem v nízkotlaké metodě (tlak < 10 bar) pomocí vhodného přístroje, např. Unipress D2 firmy Dittmann Oberflächentechnik.

vícestupňová metoda

U vysokých stupňů provlhnutí (> 75 %) a při velmi vysokých vlhkostech prostředí se dopraví weber.tec 940 (ADEXIN HS 2) v nízkotlaké injekční metodě bez předchozího zaplnění dutin s weber.tec 942 (CERINOL BSP). Po uplynutí čekací doby min. 3 max. 24 hodin se provede dodatečná injektáž produktu weber.tec 941 (ADEXIN HS) jako aktivátoru. Tímto bude zajištěn účinek horizontálního těsnícího systému při velmi vysokých stupních provlhnutí. Následně se uskuteční zaplnění vrtného otvoru s weber.tec 942 (CERINOL BSP).

patentovaná vícestupňová injekční metoda

U zdiva s velkým výskytem dutin se uskuteční zpracování v patentované vícestupňové injekční metodě. Zde se vrtné otvory s průměrem <metricconverter productid="18 mm" w:st="on">18 mm</metricconverter> vyvrtají s odstupem cca. 10 až <metricconverter productid="12 cm" w:st="on">12 cm</metricconverter>, a s úhlem sklonu 15° až 20° šikmo dolů. Hloubka vrtného otvoru je zhruba o <metricconverter productid="5 cm" w:st="on">5 cm</metricconverter> menší než tloušťka zdiva. Výchozí bod otvoru se musí stanovit tak, aby byly zachyceny minimálně dvě ložné spáry. Následně dutiny vyplnit s weber.tec 942 (CERINOL BSP). Ve fázi vyztužování prorazit maltu pomocí zkušebního drátu. Následně provést injektáž produktu weber.tec 940 (ADEXIN HS 2) pomocí čerpadla a prostřednictvím stávajících injekčních zařízení s tlakem 15 až 20 barů. Po cca. 60 až 180 minutách injektáž opakovat.

vysoušení

Vysoušení stěn nad zónou injektáže až k vyrovnávací spáře se může uskutečnit pouze tehdy, pokud se nevyskytují žádná těsná obložení zdí (omítky a barvy odstranit)a jestliže jsou v sanovaných prostorách k dispozici postačující podmínky pro vysoušení. Je třeba případně uvažovat s dodatečnými opatřeními.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.