Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 942

weber.tec 942
weber.tec 942

výhody produktů

  • nízká smršťovací a rozpínací vlastnost
  • vysoce odolná sulfátům
  • kompatibilní se stavebními materiály
  • velmi tekutá

výplňová malta ve zdivu

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

weber.tec 942 (CERINOL BSP) je průmyslově vyráběna, suchá maltova směs k vyplnění dutých mist ve zdivu, pojena cementem. Ve ztvrdlém stavu vykazuje velmi dobrou přilnavost k zdivu.

barva

Šedá.

Spotřeba

 2,7kg/m2;  20kg suché směsi/12lt plnící malty

 

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

 

weber.tec 942 (CERINOL BSP) je doplňkem k chemickému horizontalnímu utěsnění – injektáži např. weber.tec 941 (ADEXIN HS), weber.tec 940 (ADEXIN HS 2), k vyplnění větších dutin a vyvrtaných otvorů ve zdivu metodou zalévání nebo injektažní. Po ukončení horizontalního utěsnění – injektáže se vyvrtané otvory uzavřou použitím weber.tec 942 (CERINOL BSP).V kombinaci s weber.tec 940 (ADEXIN HS 2) je možné i zpracování metodou „mokré na mokré“ pomocí injektážních pump firmy Ditmann. Dbejte přislušných prováděcích pokynů.

 

Aplikace

míchání:

Dle žádané konzistence dát do čisté míchací nádoby cca. 6,0 až 9,2 lčisté vody a do ní přidat 20 kg = 1 pytel weber.tec 942 (CERINOL BSP) (ne obráceně!). Menší množství se připraví v poměru 300 až 450 ml čisté vody/kg weber.tec 942 (CERINOL BSP).Alespoň 3 minuty intenzivně míchat vrtačkou s nasazeným míchacim nástavcem tak, aby se vytvořila homogenní malta. Při použití injektažní metody přezkoušet konzistenci pomocí nádobky na měření viskozity. Systém sanace zdiva je doplněn velkým množstvím přislušných nastrojů a pomůcek. V případě potřeby se obraťte na naše odborné poradce.

vyplnění

Dutiny vyplnit pomocí weber.tec 942(CERINOL BSP) přímo po rozmíchání napouštěcím postupem přes trychtýř. Při použití Injektážní metody protlačit vhodnou injektážní pumpou nízkým tlakem skrz injektážní pakr s vnitřním průměrem ≥ Ø6 mm. Před nanesením chemické horizontální uzávěry pomocí weber.tec 941 (ADEXIN HS) nebo weber.tec 940 (ADEXIN HS 2), se musejí nově vrtané otvory umístit o cca 5 cm výš. Po vytvrdnutí weber.tec 942 (CERINOL BSP) (ca. 24 hodin) se nanese chemická horizontální uzávěra pomocí weber.tec 941 (ADEXIN HS) nebo weber.tec 940 (ADEXIN HS 2). Po ukončení utěsnění zdiva se vyvrtané otvory vyplní pomocí weber.tec 942 (CERINOL BSP). Alternativně může zpracování pokračovat metodou „mokré na mokré“. Zde se použijí injektážní pumpy firmy Ditmann. Dbejte příslušných prováděcích pokynů.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, zbavený prachu, oleje a mastnoty. Vyvrtané díry se před vyplněním musí profouknout stlačeným vzduchem bez oleje.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5oC do + 26oC, teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5oC.

Při očekávaných mrazech nepoužívat!

Nářadí

Injektážní stroj, pakry, vědro s cejchováním - pro ředení, fanka.

Čištění

Stroj, nářadí a nádoby se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Papírové pytle 5kg, 20kg.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých a mrazuvzdorných skladech.

weber.tec 942
sypná hustotacca.1 000kg/m3
doba zpracování1 hod
doba vytvrzení1 hod/při +20°C
pevnost v tlaku βD710N/mm2
pevnost v tlaku po 28 dnech βD28 20N/mm2
pevnost v tahu za ohybu βB272,0N/mm

Složení

Trassový cement, jemná minerální plniva a modifikující aditiva.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.