Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec inhibitor

výhody produktů

  •  Inhibitor koroze – impregnační nátěr

 Inhibitor koroze – impregnační nátěr

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Impregnační - antikorozní nátěr na železobeton

Barevné odstíny

Mléčně bílá

Číslo výrobku

SAB 900

Spotřeba

0,5 - 1,0 kg/m² (dle savosti podkladu)

dokumentace

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Dodatečná, dlouhodobá ochrana monolitického betonu. Prodlužuje životnost železobetonové stavby, oddaluje počátek koroze, redukuje rychlost koroze.

Složení/Technická data

  • Složení : bezrozpouštědlová vodní emulse s obsahem silanu a siloxanu
  • Objemová hmotnost: 0,95 g/cm³
  • Viskozita: 12 mPa.s

Aplikace

Nátěr se nanáší pomocí štětce nebo válečku. Jednotlivé vrstvy nátěru se aplikují systémem „mokrý do mokrého“, tzn. nátěr se nanáší vždy do ještě vlhké předchozí vrstvy. Počet nátěrů – Závisí na nasákavosti a vlhkosti podkladu a povětrnostních podmínkách. Svislé plochy – obvykle provádí se 2 až 3 vrstvy, dle savosti podkladu. V případě porézního betonu může být nutná další vrstva. Vodorovné plochy – provádí se 1 až 2 nátěry. Vyvarujte se hromadění materiálu.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být čistý, pevný, suchý, bez prachu – nečistot, mastnoty. Na poškozený beton použít správkové reprofilační malty weber.rep sv. Beton s nátěry doporučujeme otryskat vodním paprskem do 180 Bar. Na betony vyspravované cementovými maltami použít vodní paprsek do 600 Bar. Nestříkat horkou vodou.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5°C (vzduch i kon strukce), nesmí se rovněž provádět práce na přímém slunci, při silném větru a za deště.

Nářadí

štětec, malířský váleček 

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čistou vodou 

Více informací

Balení

15 kg v plastovém vědru. Váhová tolerance + 1,5 %.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech, v teplotách + 5 °C až + 30 °C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Vyvarujte se hromadění nátěru – vzniku kaluží na vodorovných beton. konstrukcích. Po aplikaci chraňte min. 4 hod před deštěm. Uvedené materiály chraňte před přímým kontaktem s nátěrem – hliník, měď, galvanicky pokovenou ocel, mramor, přírodní kámen. Nepoužívat na beton nasycený vodou. Nepoužívat pro přímý kontakt s pitnou vodou.