Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec imper F

weber.tec imper F
weber.tec imper F

výhody produktů

  • pro přímý styk s pitnou vodou
  • vodonepropustná s mineralizujícím účinkem
  • pro pozitivní i negativní tlak vody
  • v šedé barvě
  • stálá – nepodléhající změnám
  • pro hydroizolace vodních nádrží, ČOV, kanalizací

minerální hydroizolační hmota

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Dodává se v šedé barvě.

Definice výrobku

Minerální hydroizolační hmota s krystalizujícím účinkem.

Číslo výrobku

SAB188

Spotřeba

1,5kg/mm/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Izolování zemních staveb, jako jsou: kanalizace, ČOV, nádrže,

bazény, studně, tunely, atd. Na vnější zdi s cementovou úpravou.

Impregnování betonových konstrukcí. Odolná při

kontaktu s agresivní a mořskou vodou.

Aplikace

Příprava
Rozmíchejte produkt pomalým elektrickým míchačem (500 ot./min.) v 6–7 litrech vody na pytel tak, abyste získali homogenní a řídkou směs s konzistencí nátěrové hmoty.

Aplikace
Pomocí štětce naneste první vrstvu v množství minimálně 2 kg/m2. Ponechte schnout minimálně 4 hodiny.

První vrstvu navlhčete a naneste druhou vrstvu se stejnou konzistencí jako první vrstva. 24 hodin po aplikaci a po dobu 4 dnů impregnovanou plochu zvlhčujte.

Při strojní aplikaci: konečnou úpravu proveďte štětcem, hladítkem nebo hladicí houbou.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklady z hladkého betonu, prefabrikované betonové dílce a omítky s velkým obsahem cementu.

Podklady musí být v dobrém stavu, čisté, soudržné,zbaveny jádrové omítky a odbedněny (doporučujeme vysokotlaké čištění nebo otryskání pískem). beton musí být stabilizován (28 dní).

Veškeré otvory a dutiny vyplňte odpovídající reprofilační maltou, event. weber.bat opravnou hmotou (ČOV, kanalizace, nádrže). Podklad před použitím produktuvždy navlhčete do stupně nasycení.

Podmínky pro zpracování

Teplota při zpracování: 5 až 35°C. Nepoužívejte za mrazu, v případě, že hrozí riziko mrazu, na zmrzlém podkladu nebo při jeho rozmrzávání. Nepoužívejte také při přímém slunečním záření nebo na rozpáleném podkladu. K zajištění impregnace musí být vrchní tloušťka na všech místech 2 mm. Upravujte vždy jednotlivá místa.

Nářadí

Zednická lžíce, štětec, štětka,vědro.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití musí omýt vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech. Chránit před vlhkostí a mrazem.

Složení

Speciální cementy, maltové a betonové složky, pryskyřice, aktivní soli a pomocné přísady.

Technické parametry

zrnitost: 0,63 mm

pevnost v tlaku: 20 MPa

pevnost v tahu za ohybu: 4 MPa

přídržnost k betonu: 1,5 MPa

objemová hmotnost suché směsi 1 400kg/m2

čerstvé směsi: 2 000 kg/m2

ztvrdlé směsi: 1 800 kg/m2

negativní účinek na pitnou vodu: není

 

 

Vlastnosti přípravku při použití

Doba odležení po záměsi: 2 minuty
Doba zpracování: 30 minut
Tloušťka nanesené vrstvy: minimálně 1 mm/vrstva
Začátek tuhnutí: 4 hodiny
Doba mezi aplikaci vrstev: 4 hodiny
Doba před naplněním nádrže: 3 dny
Doba před provedením povrchové úpravy: 4 dny

Tyto doby se mohou při nízkých teplotách prodlužovat nebo se mohou při vyšších teplotách zkracovat.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.