Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Proč sanovat s Weber Terranova?

Pro správný návrh sanačního opatření je nutné provést důkladný průzkum sanovaného objektu. Divize Weber společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ používá pro měření vlhkosti CM přístroj a elektronický hydrometr BD 2.

problém

Metoda s CM přístrojem je velmi mobilní. Nelze však provádět velké množství vzorků v krátkém čase. Metoda využívá chemické reakce vody s karbidem vápníku a určuje vlhkost přepočtem ze stanoveného objemu (tlaku) vzniklého acetylénu podle následujícího vztahu: CaC2+2H2O - CA(OH)2+C2H2

Odběr vzorků se provádí ze zdokumentovaných bodů z problematických míst v tzv. figurách, které jsou v jednom bodě ve výšce 0,2 - 1,2 a 2,2 m. Odběr vzorku se provádí z vnitřku zdiva cca 10 - 15 cm pod povrchem v dostatečném množství.

Vzorek se rozdrtí na misce přiloženou paličkou na malé kousky, aby bylo možné ho vložit do tlakové nádoby.

Na přiložených vážkách se naváží 10g vzorku při odhadované vlhkosti do 16-ti %, 20g při odhadované vlhkosti do 8% nebo 100g při odhadované vlhkosti do 1,4% (nepoužíváme). Čím je vzorek větší tím je měření přesnější. POZOR však na přetlakování nádoby. Lépe je začínat od menšího množství.

Odvážený vzorek se nasype do tlakové nádoby, přidají se přiložené tři ocelové koule, které mají vzorek rozmělnit tak, aby došlo k dokonalé chemické reakci karbidu vápníku s vodou obsaženou ve zkušebním vzorku a jako poslední se přidá 1 ks ampule s karbidem vápníku a nádoba se uzavře.

Nádoba se protřepe a probíhají reakce vody s karbidem vápníku - vytváří se acetylen. Ten začíná vyvíjet tlak, který se projevuje na pohybu ručičky na manometru. Po 10-ti až 15-ti minutách je reakce ukončena a je možno odečíst naměřenou vlhkost.

Přímo na manometru se odečte naměřená vlhkost. Při 10-ti gramovém vzorku se odečítá na černé stupnici a násobí se 10x. Naměřená vlhkost je v %. Při 20-ti gramovém vzorku se odečítá na modré stupnici a naměřená vlhkost je přímo v %. 100g vzorky nepoužíváme. Používají se pouze při podlahářských pracích.

Měření sanility se provádí na vzorcích odebraných na stavbě a dodaných do akreditované zkušebny. Výsledky se porovnávají a konzultují, poté je navržena vhodná metoda sanace.

řešení

Jsme členem společnosti WTA CZ

WTA - Weissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft (vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky)
Ze zájmu o zachování památek v SRN se vytvořila skupina vědců, znalců, techniků a specialistů z praxe, kteří své zkušenosti se sanacemi staveb a své znalosti materiálů a metod celé problematiky zúročili v roce 1976 založením WTA. Výstupem WTA jsou směrnice, které pojednávají vždy o určité problematice z oboru sanace staveb. Některé tyto směrnice bývají uznávány jako normy. V roce 1998 byla založena WTA CZ.

Klasifikace vlhkosti zdiva

Vlhkost zděných konstrukcí, vyvolaná účinky zemní vlhkosti a pod terén prosakující a po povrchu terénu a chodníků stékající a od něho odstřikující srážkové vody a vody kondenzující z vlhkého vzduchu na povrchu a ve struktuře zdiva, se ve vztahu k uvažovanému způsobu sanace zdiva nad i pod terénem klasifikuje podle tabulky.

Klasifikace zasolení zdiva

Celkový stupeň zasolení zdiva se podle zjištěných hodnot, hodnotí jako nízký, střední a vysoký. Přitom je rozhodující nejvyšší hodnota obsahu iontů solí (bez ohledu zda se jedná o chloridy, dusičnany nebo sírany).

Doplňkové metody

Sanační omítkové systémy
Sanační suché omítkové směsi - kvalitu omítek zaručuje nejen správná aplikace na zdivo, ale zároveň přesnost dávkování a čistotu jednotlivých složek omítkové směsi. Požadavky na sanační omítky musejí odpovídat normě WTA. Zde je jednou z podmínek právě suchá směs továrně vyrobená.

Pro zamezení pronikání vlhkosti na povrch zdiva je nutno vytvořit vrstvu omítky se sítí kapilár, kterou se voda rychle a snadno odpaří. Zároveň však tato omítka sama vodu nepřijímá a na povrchu je stále suchá.

Aby se soli nehromadily až na povrchu omítky a nevykreslovaly se vlhké mapy a nezpůsobovaly zde poruchy, je nutné v omítce vytvořit dostatečné množství pórů, v poměru k množství soli a vlhkosti, které jsou obsaženy ve zdivu. Tyto póry slouží k odpařování vlhkosti a ukládání solí vlhkostí přinesenou. Proto správně zvolené a provedené sanační omítky "fungují" řadu let.

Pro správnou funkci omítky a povrchové úpravy, je nutné, aby i konečná povrchová úprava měla dostatečnou prodyšnost pro vodní páry. Ta musí být alespoň stejná jako prodyšnost vlastní omítky. Proto se nesmí používat takové povrchové úpravy, které by omítku uzavíraly.

Dokument ke stažení v PDF