Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak opravovat poškozené betonové konstrukce?

Koroze prvků betonových konstrukcí - balkonových podest, konstrukčních sloupů a stěn apod., může být zdrojem trvalých a nebezpečných statických poruch, ketré časem mohou ohrozit jejich funkci. Velké trhliny, odloupaný beton a rezavá výztuž působí také velmi neesteticky.

problém

Je-li hodnota pH betonu v rozmezí 12,5 - 9 (prostředí silně zásadité) je výztuž dočasně chráněna před korozí. Jestliže ale pH poklesne na méně než 9, dochází k rychlému zhoršování mechanických vlastností betonu.

Vlivem pronikání škodlivých plynů a vody současně do betonu dochází ke zvětšení jeho hutnosti a utěsnění pórů. Tím se zhoršuje jeho pevnost a za současné koroze výztuže dochází k pozvolnému rozpadu.

Koroze betonu je proces pomalý, ale trvalý.

Na korozi betonu a betonářské výztuže má vliv:
*Pórovitost, kapilarita a poškození betonu
*agresivní vliv škodlivin
*nedostatečná tlouška krycí vrstvy betonu

Při nedostatečné ochraně výztuže proniká voda a škodliviny do betonu a dochází ke korozi oceli. Ta zvětšuje svůj objem a tím dochází k rozpadu betonu.

Renovace betonových konstrukcí musí obsahovat: 1- alkalické pH
2- ochranu před agresivními plyny
a vodou 3- odpovídající tloušku krycí vrstvy betonu (2 cm nové systémové ochrany odpovídá 10 cm běžného betonu)

řešení

Diagnostika a příprava podkladu

Nejprve je nutné provést průzkum poškozené konstrukce a vybrat správné materiály na její opravu.

Zkorodovaný beton se odstraní až na pevný soudržný podklad. (Doporučujeme provádět kontrolu přídržnosti odtrhovými zkouškami.)

Ocelová výztuž se musí zbavit rzi obroušením rotačním ocelovým kartáčem nebo brusným papírem.

Aplikace

Výztuž se ošetří adhézním ochranným nátěrem weber.rep ochrana.

Větší nerovnosti, dutiny a chybějící ochranná vrstva výztuže se provede natažením vyrovnávací malty weber.rep vysprávka H.

Vyhlazení povrchu nebo i menší opravy se provedou natažením weber.rep vysprávka J (weber.rep povrch - dle tloušky vrstvy), která se vyhladí hladítkem.

Není-li požadavek na barevné ztvárnění, doporučujeme opravenou konstrukci ošetřit hydrofobním nátěrem redisan SHC (H705). Tento nátěr se používá i v případě požadavku na zvýšenou ochranu konstrukcí proti solným roztokům.

Při požadavku na barevné ztvárnění se použije ochranný nátěr na beton weber.ton purolast (A030).

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.rep vysprávka J SV

vysprávková malta na beton, určená pro jemné a drobné vysprávky betonu v tloušťkách 3-30 mm

weber.rep vysprávka H SV

Síranovzdorná vysprávková malta na beton s hydraulickým pojivem, obohacená aditivy

řešení 2

weber.tec SHC

impregnační nátěr