Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.nivelit

weber.nivelit
weber.nivelit

nový

výhody produktů

  • jednosložková suchá směs
  • samonivelační
  • pevnost v tlaku 25 MPa
  • pochůznost již po 12–24 hod.
  • v šedé barvě
  • pro tloušťky vrstev 2–12 mm
  • vhodný pro podlahová vytápění

samonivelační podlahová hmota na bázi cementu

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v šedé barvě.

Definice výrobku

Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi cementu pro vnitřní použití.

Číslo výrobku

M 635

Spotřeba

1,7 kg/m2/1 mm

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Ke spolehlivému vyrovnání podkladů v interiéru. Míchá se pouze s čistou vodou. Není určena jako konečná povrchová úprava. Pro tloušťky 2–12 mm, k vyrovnání stabilních podkladních vrstev (potěry, beton), k použití jako podkladní vrstva pod konečnou povrchovou úpravu (PVC, koberce, plovoucí podlahy a dřevěné podlahy pokud nejsou lepené).

Aplikace

Podlahová hmota weber.nivelit se připraví vmícháním 1 pytle (25 kg) suché směsi do 5,25 l čisté vody.

Pozor: uvedené množství platí pro novou recepturu. Množství záměsové vody kontrolujte podle návodu  na obalu.

Míchá se pomocí míchadla s nízkými otáčkami do homogenní směsi bez hrudek. Po 2 až 3  minutách znovu promíchat. Rozmíchaná směs musí být zpracována do 15 min. Weber.nivelit je pochůzný po 12 – 24 hodinách. Až od této doby se počítá tzv. technologická přestávka, která v případě dlažby činí minimálně 24 hodin, v případě koberců a plovoucích podlah minimálně 24 hodin a v případě  neprodyšných krytin jako PVC 72 hodin.

Rozmíchanou hmotu vylijeme na podklad a rozetřeme stěrkou nebo hladítkem. V jednom pracovním procesu lze nanést hmotu do maximální tloušťky 15 mm. Doporučujeme hmotu nevrstvit.

Při použití penetrace (spojovací můstek, omezení savosti) se musí weber.nivelit nanést ještě dokud je penetrace v polo suchém stavu (4 hodiny). Při dorovnávání hmoty se použije ocelové hladítko nebo rakle a odvzdušňovací váleček.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic ( jako např. prach, oleje, mastnoty apod.) Všechny balastní látky, které mohou snížit přídržnost samonivelační hmoty k podkladu je nutné obrousit, odfrézovat či odtryskat. Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti dle ČSN 74 4505 nebo dle projektové dokumentace. Podklad je nutné penetrovat penetračním nátěrem dle savosti. Pokud se v podkladu vyskytují výtluky nebo velké nerovnosti, je třeba podklad před aplikací samonivelační hmoty vyrovnat např. weber.bat opravnou hmotou min. 2 hodiny před použitím weber.nivelit.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod +5°C. Práce spojené s aplikací (například míchání) se nesmí provádět pod +5°C , při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, přímého slunečního záření, vlhka a průvanu. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a nad 25°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Nářadí

Stěrka, spirálové míchadlo, nádoba na míchání, vrtačka, nerezové hladítko, odvzdušňovací váleček.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Složení/Technická data

Hmota s velmi dobrými nivelačními vlastnostmi, lehce zpracovatelná, je v krátké době pochůzná.

Doporučená doba pokládky krytin

Dlažba: min. po 24 hod. po pochůznosti
PVC: min. po 72 hod. po pochůznosti
Koberec: min. po 24 hod. po pochůznosti
Plovoucí podlahy: min. po 24 hod. po pochůznosti
Minimální tloušťka pro zatížení kolečkovou židlí je 3 mm.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Časové údaje o pochůznosti a zrání samonivelační hmoty jsou vztaženy pro normální podmínky (20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu). Při nižších
teplotách a vyšších vlhkostech se doby pro vyzrávání mohou úměrně prodlužovat.

Na aplikovaných plochách je nutné dodržovat dilatační pole, které chrání samonivelační hmotu před následným nadměrným dilatačním pohybem. Maximální velikost interiérového dilatačního pole nesmí přesáhnout 36m2 (naše doporučení je 25 m2) při ploše, která se blíží čtverci. V případě jiných tvarů je nutné řešit dilatační pole individuálně. Plošnou dilatační spáru je možné řešit předem pomocí dilatačních mirelonových profilů nebo jí následně proříznout diamantovým kotoučem a to ihned po pochůznosti nalité samonivelační hmoty.

Před litím samonivelační hmoty vždy doporučujeme provést aplikaci obvodových dilatačních pásek (při tloušťkách nad 5mm je toto použití závazné) z měkkých mirelonových materiálů.

Můžete objednat v našem e-shopu