Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.nivelit S

weber.nivelit S
weber.nivelit S

výhody produktů

 • pevnost v tlaku 30 MPa
 • tloušťky vrstev 2,5 – 30 mm
 • rychletuhnoucí – pochůznost po 4 – 6 hod.
 • částečné zatížení po 24 hod.
 • velmi vhodná pro podlahové vytápěné konstrukce
 • pro ruční i strojní zpracování
 • bez pnutí při vyzrávání
 • zatížení kolečkovou židlí od 5 mm tloušťky vrstvy
 • není vhodná do vlhkých prostor (koupelny, prádelny…)
 • velmi malý obsah emisí
 • EMICODE EC 1

Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi síranu vápenatého,

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi síranu vápenatého, modifikovaná polymerem, pro vnitřní použití.

Použití

Samonivelační podlahovou hmotu webernivelit S je možno použít pro vyrovnání podkladů zhotovených z cementového potěru a potěru na bázi síranu vápenatého, s příslušným přednátěrem i pro starší soudržné přebroušené podklady. Není vhodná pro vyrovnání dřeva, dřevotřískových desek a OSB desek. Hmota se nejčastěji používá v bytové a administrativní výstavbě. Vytváří podklad pro většinu dostupných druhů podlahových krytin. (PVC, lina, koberce, plovoucí podlahy). Pouze pro vnitřní prostory. Není určena jako konečná povrchová úprava.

Barevné odstíny

Krémová

Spotřeba

1,7 kg/mm/m2

Číslo výrobku

NIV190

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Popis strojního zpracování

Strojní zpracování samonivelační hmoty se provádí pomocí m-tec Duomix 2000. Pro stroj je nutné zabezpečit příslušné elektro připojení a připojení do vodovodního řádu s čistou studenou vodou. Hodinový průtok vody je třeba na míchacím zařízení nastavit na cca. 810 – 850 litrů a poté je třeba provést test pomocí kruhové rozlivové sady tak, aby hodnota rozlivu na kruhové rozlivové sadě byla 230 – 250 mm. Nadměrné množství záměsové vody negativně ovlivňuje vlastnosti aplikované samonivelační hmoty (možnost vzniku trhlin, šlemů apod.) V průběhu aplikace je třeba pravidelně opakovat test konzistence aplikované hmoty kontrolovat pomocí kruhové rozlivové sady. Optimální délka hadic napojených na míchací zařízení je 40 m.

Popis ručního zpracování

Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 4,5 – 4,75 litrů čisté, studené vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Větší objem vody než 4,75 litrů na pytel negativně ovlivňuje vlastnosti aplikované samonivelační hmoty (možnost vzniku trhlin, šlemů apod.) Doba míchání je 2 minuty. Necháme cca. 3 – 5 minut odležet poté ještě jednou krátce promícháme. Doba zpracovatelnosti je do 25 minut.

Namíchanou hmotu rovnoměrně naléváme na připravený podklad z míchacích nádob (při ručním zpracování) nebo hadicí s koncovkou (při strojním zpracování). Nalitou hmotu upravíme nerezovou podlahářskou šavlí nebo raklí tak, aby byla celistvě rozprostřena na podkladu v příslušné tloušťce. V případě potřeby hmotu bezprostředně po srovnání odvzdušníme trnovým válečkem.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach, oleje, mastnoty apod.) Všechny balastní látky, které mohou snížit přídržnost samonivelační hmoty k podkladu je nutné obrousit, odfrézovat či odtryskat. Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti dle ČSN 74 4505 nebo dle projektové dokumentace. Podklad je nutné penetrovat penetračním nátěrem dle savosti. Pokud se v podkladu vyskytují výtluky nebo velké nerovnosti, je třeba podklad před aplikací samonivelační hmoty vyrovnat např. weberbat opravnou hmotou min. 2 hodiny před použitím webernivelit S.

Podkladní nátěr

Na penetraci savých podkladů před aplikací hmoty používáme ředěný roztok weberpodklad floor s vodou v poměru 1:3 pro cementové podklady (podklady na bázi síranu vápenatého viz níže). V případě vyšší savosti je doporučeno provést penetraci opakovaně. Na nesavé povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weberpodklad haft neředěný. Na problematické podklady je nutné použít epoxidový přednátěr webersys epox podklad zapískovaný křemičitým LOD pískem. V případě vyrovnávání potěrů na bázi síranu vápenatého je nutné provést následné podkladní nátěry: 1. Weberpodklad floor ředěný vodou v poměru 1:2 pokud tloušťka vrstvy následně lité samonivelační hmoty nepřesáhne 10 mm. 2. Webersys epox podklad se vsypem křemičitého LOD písku, pokud je tloušťka následné lité samonivelační hmoty větší než 10 mm. (Potěry na bázi síranu vápenatého musí být před aplikací podkladního nátěru vyzrálé na hodnoty zbytkových CM vlhkostí menších než 0,5 % pro podklady bez podlahového vytápění a na 0,3 % pro podklady s podlahovým vytápěním. Podklady musí být přebroušené a vysáté).

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod +5 °C. Práce spojené s aplikací (například míchání) se nesmí provádět pod +5 °C‚ při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, přímého slunečního záření, vlhka a průvanu. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad 25 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Nářadí

Spirálové míchadlo s nádobou pro ruční zpracování nebo m-tec Duomix 2000 pro strojní lití, nerezová podlahářské šavle nebo rakle, případně odvzdušňovací váleček.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg pap. obalech

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Časové údaje o pochůznosti a zrání samonivelační hmoty jsou vztaženy pro normální podmínky (20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu). Při nižších
teplotách a vyšších vlhkostech se doby pro vyzrávání mohou úměrně prodlužovat.

Na aplikovaných plochách je nutné dodržovat dilatační pole, které chrání samonivelační hmotu před následným nadměrným dilatačním pohybem. Maximální velikost interiérového dilatačního pole nesmí přesáhnout 36m2 (naše doporučení je 25 m2) při ploše, která se blíží čtverci. V případě jiných tvarů je nutné řešit dilatační pole individuálně. Plošnou dilatační spáru je možné řešit předem pomocí dilatačních mirelonových profilů nebo jí následně proříznout diamantovým kotoučem a to ihned po pochůznosti nalité samonivelační hmoty.

Před litím samonivelační hmoty vždy doporučujeme provést aplikaci obvodových dilatačních pásek (při tloušťkách nad 5mm je toto použití závazné) z měkkých mirelonových materiálů.