Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor epox

weberfloor epox
weberfloor epox

nový

výhody produktů

 • primárně určená pod epox. povrch. úpravy
 • vysoké zatížení – pevnost v tlaku 30 MPa
 • tloušťky vrstev 4 – 20 mm
 • doporučená optimální tl. vrstvy 6 – 8 mm
 • rychletvrdnoucí – pochůznost po 1 – 4 hod.
 • lehké zatížení po 24 hod., plná zátěž po 7 dnech
 • vhodná pro podlahové vytápění
 • pro ruční i strojní zpracování
 • nízké pnutí při vyzrávání
 • velmi malý obsah emisí
 • EMICODE EC 1

Samonivelační cementová podlahová hmota

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložková šedá samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití.

Použití

Samonivelační cementová podlahová hmota weberfloor epox je především určená jako podklad pro povrchovou úpravu tvořenou epoxidovými nátěry a stěrkami. Je jí možno použít pro vyrovnání podkladů zhotovených z cementových i anhydritových potěrů, s příslušným přednátěrem i pro starší soudržné přebroušené podklady, pro vyrovnání teracca a ploch s aplikovanou soudržnou dlažbou. Není vhodná pro vyrovnání dřeva, dřevotřískových desek a OSB desek. Díky vysokému zatížení je hmotu možné použít v bytové, administrativní i průmyslové výstavbě s lehkou až střední zátěží. Vytváří podklad pro všechny epoxidové nátěry a stěrky a základní druhy podlahových krytin. (PVC, koberce, plovoucí podlahy). Pouze pro vnitřní prostory. Není určena jako konečná povrchová úprava.

Barevné odstíny

Vyrábí se v šedé barvě.

Číslo výrobku

NIV epox

Spotřeba

1,7 kg/m2/1 mm

dokumentace

technický list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Popis ručního zpracování
Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 5 litrů čisté, studené vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Větší objem vody než 5 litrů na pytel negativně ovlivňuje vlastnosti aplikované samonivelační hmoty (možnost vzniku trhlin, šlemů apod.) Doba míchání je 2 minuty. Necháme cca. 3 – 5 minut odležet poté ještě jednou krátce promícháme. Doba zpracovatelnosti je do 10 – 15 minut.

Namíchanou hmotu rovnoměrně naléváme na připravený podklad z míchacích nádob (při ručním zpracování) nebo hadicí s koncovkou (při strojním zpracování). Nalitou hmotu upravíme nerezovou podlahářskou šavlí nebo raklí tak, aby byla celistvě rozprostřena na podkladu v příslušné tloušťce. V případě potřeby hmotu bezprostředně po srovnání odvzdušníme trnovým válečkem.

Popis strojního zpracování
Strojní zpracování samonivelační hmoty se provádí pomocí m-tec Duomix 2000. Pro stroj je nutné zabezpečit příslušné elektro připojení a připojení do vodovodního řádu s čistou studenou vodou. Hodinový průtok vody je třeba na míchacím zařízení nastavit na cca. 900 litrů a poté je třeba provést test pomocí kruhové rozlivové sady tak, aby hodnota rozlivu na kruhové rozlivové sadě byla 240 – 260 mm. Nadměrné množství záměsové vody negativně ovlivňuje vlastnosti aplikované samonivelační hmoty (možnost vzniku trhlin, šlemů apod.). V průběhu aplikace je třeba pravidelně opakovat test konzistence aplikované hmoty kontrolovat pomocí kruhové rozlivové sady. Optimální délka hadic napojených na míchací zařízení je 40 m.

Doporučená doba pokládky krytin

 • Epoxidové nátěry a stěrky: po 7 dnech po nalití hmoty
 • Dlažba: min. po 12 hod. po pochůznosti PVC: min. po 72 hod. po pochůznosti
 • Koberec: min. po 72 hod. po pochůznosti

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach, oleje, mastnoty apod.) Všechny balastní látky, které mohou snížit přídržnost samonivelační hmoty k podkladu je nutné obrousit, odfrézovat či odtryskat. Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti dle ČSN 74 4505 nebo dle projektové dokumentace. Podklad je nutné penetrovat penetračním nátěrem dle savosti. Pokud se v podkladu vyskytují výtluky nebo velké nerovnosti, je třeba podklad před aplikací samonivelační hmoty vyrovnat např. weberbat opravnou hmotou min. 2 hodiny před použitím weberfloor epox.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod +5 °C. Práce spojené s aplikací (například míchání) se nesmí provádět pod +5 °C, při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, přímého slunečního záření, vlhka a průvanu.

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad 25 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Nářadí

Spirálové míchadlo s nádobou pro ruční zpracování nebo m-tec Duomix 2000 pro strojní lití, nerezová podlahářské šavle nebo rakle, případně odvzdušňovací váleček

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg pap. obalech

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Složení/Technická data

 • Barva: Šedá
 • Minimální tloušťka vrstvy: 4 mm
 • Maximální tloušťka vrstvy: 20 mm
 • Použití pro interiér: ANO
 • Použití pro exteriér: NE
 • Spotřeba vody na 25 kg pytel: 5 litrů
 • Pevnost v tlaku: 30 MPa
 • Pevnost v tahu za ohybu: 7 MPa
 • Pochůznost: 1 – 4 hodiny
 • Vlákna: NE
 • Zpracovatelnost při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu: do 15 minut
 • Hodnota rozlití pro kruhovou rozlivovou sadu (prsten průměr 68 mm výška 35 mm): 240 – 260 mm

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Časové údaje o pochůznosti a zrání samonivelační hmoty jsou vztaženy pro normální podmínky (20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu). Při nižších teplotách a vyšších vlhkostech se doby pro vyzrávání mohou úměrně prodlužovat.

Na aplikovaných plochách je nutné dodržovat dilatační pole, které chrání samonivelační hmotu před následným nadměrným dilatačním pohybem. Maximální velikost interiérového dilatačního pole nesmí přesáhnout 36 m2 (naše doporučení je 25 m2) při ploše, která se blíží čtverci.

V případě jiných tvarů je nutné řešit dilatační pole individuálně. Plošnou dilatační spáru je možné řešit předem pomocí dilatačních mirelonových profilů nebo jí následně proříznout diamantovým kotoučem, a to ihned po pochůznosti nalité samonivelační hmoty. Před litím samonivelační hmoty vždy doporučujeme provést aplikaci obvodových dilatačních pásek (při tloušťkách nad 5 mm je toto použití závazné) z měkkých mirelonových materiálů.