Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4610

weber.floor 4610
weber.floor 4610

výhody produktů

  • Samonivelační modifikovaná cementová hmota
  • Vysoká odolnost proti otěru – použití i jako finální vrstva
  • Vysoké zatížení – pevnost v tlaku 35 MPa
  • Tloušťky vrstev 4 -15 mm
  • Doporučená optimální tloušťka vrstvy 6 – 8 mm
  • Rychletuhnoucí - pochůznost po 1 – 3 hod.
  • Lehké zatížení po 24 hod., plná zátěž po 7 dnech
  • Pro ruční i strojní zpracování
  • Nízké pnutí při vyzrávání
  • Třída CT-C35-F10-AR0,5 (dle ČSN EN 13 813)

jednosložková šedá samonivelační podlahová hmota na bázi cementu

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložková šedá samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro finální nášlapné střednězátěžové průmyslové vnitřní plochy.

Barevné odstíny

šedá

Číslo výrobku

-

Spotřeba

1,7 kg / m2/ mm tloušťky vyrovnávací vrstvy

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Samonivelační cementová podlahová hmota weber floor 4610 je především určená jako zátěžová hmota pro průmyslové podlahy bez nutnosti dalších povrchových úprav. Je jí možno použít pro vyrovnání podkladů zhotovených z cementových potěrů, betonových podlah, s příslušným přednátěrem i pro starší soudržné přebroušené nebo otryskané podklady, Není vhodná pro vyrovnání dřeva, dřevotřískových desek a OSB desek. Díky vysokému zatížení je hmota určená především pro průmyslové plochy, které budou následně zatěžovány manipulační technikou. Je vhodná do skladovacích i výrobních prostor, včetně prostor pro sváření a broušení. V případě použití do prostor ve kterých se provádí sváření či broušení není možné hmotu povrchově upravovat epoxidovými nátěry či jinými požárně nevhodnými nátěry. V případě potřeby větší chemické či mechanické odolnosti a pro odstranění zbytkové nasákavosti lze vyzrálou hmotu opatřit epoxidovými nátěrovými systémy řady weber.sys epox.

Aplikace

Namíchanou hmotu rovnoměrně naléváme na připravený podklad z míchacích nádob (při ručním zpracování) nebo hadicí s koncovkou (při strojním zpracování). Nalitou hmotu upravíme nerezovou podlahářskou šavlí nebo raklí tak, aby byla celistvě rozprostřena na podkladu v příslušné tloušťce. V případě potřeby hmotu bezprostředně po srovnání odvzdušníme trnovým válečkem.

Popis ručního zpracování

Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 5 litrů čisté, studené vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Větší objem vody než 5 litrů na pytel negativně ovlivňuje vlastnosti aplikované samonivelační hmoty (možnost vzniku trhlin, šlemů apod.) Doba míchání je 2 minuty. Necháme cca. 3 - 5 minut odležet poté ještě jednou krátce promícháme. Doba zpracovatelnosti je do 15-20 minut.

Popis strojního zpracování

Strojní zpracování samonivelační hmoty se provádí pomocí m-tec Duomix 2000 s frekvenčním měničem. Pro stroj je nutné zabezpečit příslušné elektro připojení a připojení do vodovodního řádu s čistou studenou vodou. Hodinový průtok vody je třeba na míchacím zařízení nastavit na cca. 850 litrů a poté je třeba provést test pomocí kruhové rozlivové sady tak, aby hodnota rozlivu na kruhové rozlivové sadě byla 220 – 240 mm. Nadměrné množství záměsové vody negativně ovlivňuje vlastnosti aplikované samonivelační hmoty (možnost vzniku trhlin, šlemů apod.). V průběhu aplikace je třeba pravidelně opakovat test konzistence aplikované hmoty kontrolovat pomocí kruhové rozlivové sady. Optimální délka hadic napojených na míchací zařízení je 40 m.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, nosný, vyzrálý, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach, oleje, mastnoty apod.) Všechny balastní látky, které mohou snížit přídržnost samonivelační hmoty k podkladu je nutné obrousit, odfrézovat či odtryskat. Výsledná soudržnost podkladu musí být minimálně 1,5 MPa. Podklad je nutné penetrovat penetračním nátěrem dle savosti. Pokud se v podkladu vyskytují výtluky nebo velké nerovnosti, je třeba podklad před aplikací samonivelační hmoty vyrovnat buď lokálně weber.bat opravnou hmotou nebo celoplošně samonivelační stěrkou weber.floor 4602, která zajistí i případy s požadovanou celkovou větší tloušťkou aplikace než 15 mm.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod +10°C. Práce spojené s aplikací (například míchání) se nesmí provádět pod +10°C , při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, přímého slunečního záření, vlhka a průvanu. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +10°C a nad 25°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Podkladní nátěr

Na penetraci savých podkladů před aplikací hmoty používáme ředěný roztok weber.podklad floor s vodou v poměru 1:3. Penetraci je případně nutné provést dvakrát tak, aby se podklad dostatečně a rovnoměrně prosytil penetračním nátěrem a tím eliminoval negativní působení podkladního vzduchu.. Na všechny ostatní podklady je nutné použít epoxidový přednátěr weber.sys epox podklad zapískovaný křemičitým LOD pískem.

Nářadí

Spirálové míchadlo s nádobou pro ruční zpracování nebo m-tec Duomix 2000 s frekvenčním měničem pro strojní lití, nerezová podlahářské šavle nebo rakle, odvzdušňovací váleček.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta

Skladování

Skladování 6 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Doporučená doba pokládky krytin

Epoxidové nátěry a stěrky : po 7 dnech po nalití hmoty

Technická data

Barva Šedá
Minimální tloušťka vrstvy 4 mm
Maximální tloušťka vrstvy 5 mm
Použití pro interiér ANO
Použití pro exteriér NE
Spotřeba vody na 25 kg pytel 5 litrů
Pevnost v tlaku 35 MPa
Pevnost v tahu za ohybu 10 MPa
Pochůznost 1 – 3 hodiny
Vlákna NE
Zpracovatelnost při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu Do 15-20 minut
Spotřeba materiálu na 1 m2 ,7 kg / 1 mm
Hodnota rozlití pro kruhovou rozlivovou sadu
(prsten průměr 68 mm výška 35 mm)
220 – 240 mm
Balení 25 kg papírový pytel
Skladovatelnost 6 měsíců

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Časové údaje o pochůznosti a zrání samonivelační hmoty jsou vztaženy pro normální podmínky (20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu). Při nižších teplotách a vyšších vlhkostech se doby pro vyzrávání mohou úměrně prodlužovat.

Na aplikovaných plochách je nutné dodržovat dilatační pole, které chrání samonivelační hmotu před následným nadměrným dilatačním pohybem. Maximální velikost interiérového dilatačního pole nesmí přesáhnout 36 m2 (naše doporučení je 25 m2) při ploše, která se blíží čtverci.

V případě jiných tvarů je nutné řešit dilatační pole individuálně. Plošnou dilatační spáru je možné řešit předem pomocí dilatačních mirelonových profilů nebo jí následně proříznout diamantovým kotoučem a to ihned po pochůznosti nalité samonivelační hmoty. Před litím samonivelační hmoty je nutné provést aplikaci obvodových dilatačních pásek měkkých mirelonových materiálů. Nasákavost weber.floor 4610 je srovnatelná s velmi těsným betonem. V případě požadavku na úplnou nenasákavost vyzrálého povrchu (ropné produkty, roztoky některých kyselin, zásad a solí a podobně) je třeba povrch dodatečně opatřit epoxidovým nátěrovým systémem z řady weber.sys epox. Konkrétní použití konzultujte s našimi techniky.