Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4490

weber.floor 4490
weber.floor 4490

výhody produktů

  • vysoká pevnost v tlaku min. 25 Mpa
  • tloušťky vrstev 30 – 60 mm, max. 80 mm
  • doba zpracování 35 – 40 min.
  • pochůznost po 24 hod.
  • lehké zatížení po 72 hod.
  • po 4 týdnech plná vyzrálý a pro kladení dlažby
  • vhodný pro podlahové vytápění
  • pro velké bezespáré plochy

litý kalciumsulfátový potěr s nízkým namáháním v tahu

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v okrové barvě.

Definice výrobku

Litý potěr na bázi kalciosulfátu, pro vnitřní použití (bytová výstavba).

Číslo výrobku

BP 490

Spotřeba

18 kg/m2 v tl. vrstvy 1 cm

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

weber. floor 4490 je možné použít v oblasti bytové výstavby jako litý kalciumsulfátový potěr, který rychle vyzrává. Je možno použít jako připojený potěr i jako plovoucí potěr na izolantu nebo separační vrstvě. Strojní zpracování. Ke spolehlivému vyrovnání podkladů v interiéru. Míchá se pouze s čistou vodou. Není určena jako konečná povrchová úprava. K vyrovnání stabilních vrstev, k použití jako podkladní vrstva pod konečnou povrchovou úpravu – dlažba nebo jiná podlahovina. Připravenost pro kladení je dosaženo při zbytkové vlhkosti 0,3 CM % s ohřevem a 0,5 % bez ohřevu.

Aplikace

Po promíchání (dokonalá homogenizace) jednoho 40 kg pytle až 6 l vody můžeme nalévat litý potěr na podklad.

Doba aplikace vlastní hmoty je pouze 35 – 40 minut od namíchání.

Nalitý potěr upravíme podlahářským širokým hladítkem na holi nebo vibrační latí.
Dlažba: min. po 28 dnech dle podmínek při uzrávání.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic ( jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem weber.podklad A. Pokud se v podkladu vyskytují díry nebo velké nerovnosti, musí se opravit např. weber.bat opravnou hmotou 2 hodiny před použitím weber.floor 4490. Rovněž možno nanášet na separační vrstvu nebo vrstvu izolantu na sloužící kročejovému útlumu.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C a nad 30 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací tmelu používáme ředěný roztok weber.podkladu A s vodou v poměru 1:5 – 1:8, dle savosti. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weber.podklad haft neředěný, nebo epoxidovým přednátěrem weber.sys epox podklad zapískovaným křemičitým pískem.

Nářadí

M-tec duo mix 2000 nebo jiné vhodné míchací zařízení, podlahářská široká stěrka na holi nebo vibrační lať.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou.

Více informací

Balení

Ve 40 kg papírových obalech s úpravou proti vlhkosti, 30 ks – 1200 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech

Doporučená doba pokládky krytin

Dlažba: min. po 28 dnech (dle podmínek při uzrávání).

Popis zpracování a míchání

Rozmíchání se provádí se zařízením na litý potěr m-tec duo mix 2000.
Spotřeba vody: až 6 l/40 kg
Statický směšovač na konci hadice je bezpodmínečně nutný.
Průměr hadice min. 40 mm.
Konzistenci směsi je nutno nastavit za pomoci odměrky 1,3 litru na cca 35 – 40 cm bez odlučování vody.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad 30 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat. Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu svitu a průvanu.

Můžete objednat v našem e-shopu