Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4320

weber.floor 4320
weber.floor 4320

výhody produktů

 • samonivelační cementová hmota s vláknem
 • vysoké zatížení
 • pevnost 30 MPa
 • pro tloušťky vrstev 2-50 mm
 • rychletvrdnoucí - pochůznost již po 2-4 hod
 • pro ruční i strojní zpracování

rychletuhnoucí samonivelční hmota s vláknem

Vlastnosti výrobku

Nejdůležitější vlastnosti

 • Samonivelační modifi kovaná cementová hmota
 • Při tloušťkách nad 20 mm – samonosná na stabilních nekompresních podkladech
 • Při tloušťkách nad 25 mm – samonosná na tepelněizolačních podkladních materiálech s maximální kompresí do 3 mm
 • Vyztužená vláknem
 • Vysoké zatížení – pevnost 30 MPa
 • Tloušťky vrstev 2 – 50 mm
 • Rychletvrdnoucí – pochůznost po 2 – 4 hod.
 • Rychleschnoucí – zatížení po 24 hod.
 • Vhodná pro podlahové vytápění
 • Pro ruční i strojní zpracování
 • Zatížení kolečkovou židlí od 3 mm tloušťky vrstvy
 • Nízké pnutí při vyzrávání
 • Velmi malý obsah emisí – EMICODE EC 1.

Definice výrobku

Jednosložková šedá samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifi kujících přísad pro vnitřní použití s armovacím vláknem.

Oblast použití

Samonivelační cementovou podlahovou hmotu weber.floor 4320 je možno použít pro vyrovnání podkladů zhotovených z cementových i anhydritových potěrů, s příslušným přednátěrem i pro starší soudržné přebroušené podklady se zbytky lepidel na krytiny, pro vyrovnání teracca a ploch s aplikovanou soudržnou dlažbou. Je vhodná i pro vyrovnání stabilních podkladů ze dřeva, dřevotřískových desek a OSB desek. Pomocí hmoty weber.fl oor 4320 lze zhotovit samonosné vrstvy na problematických podkladech. Hmota je samonosná od 20 mm tloušťky na nekompresních podkladech (zbytky lepidel, nátěrů, asfaltů apod.) a od 25 mm na kompresních podkladech s maximální kompresí do 3 mm (některé tepelně-izolační podlahové materiály). Díky vysokému zatížení je hmotu možné použít v bytové, administrativní i průmyslové výstavbě. Může být použita i ve střednězátěžových průmyslových objektech. Vytváří podklad pro všechny dostupné druhy podlahových krytin. (PVC,koberce, plovoucí podlahy a dřevěné podlahy lepené i nelepené).

Pouze pro vnitřní prostory. Není určena jako konečná povrchová úprava. 

Technická data

 • Barva / Šedá
 • Minimální tloušťka vrstvy / 2 mm
 • Maximální tloušťka vrstvy / 50 mm
 • Použití pro interiér / ANO
 • Použití pro exteriér / NE
 • Spotřeba vody na 25 kg pytel / 4,5 litrů
 • Pevnost v tlaku / 30 MPa
 • Pevnost v tahu za ohybu / 7 MPa
 • Pochůznost / 2 – 4 hodiny
 • Vlákna / ANO
 • Zpracovatelnost při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu / Do 20 minut
 • Spotřeba materiálu na 1 m2 / 1,7 kg/1 mm
 • Hodnota rozlití pro kruhovou rozlivovou sadu (prsten průměr 68 mm výška 35 mm) 190 – 220 mm
 • Balení 25 kg papírový pytel
 • Skladovatelnost 6 měsíců

Použití

Ke spolehlivému vyrovnání podkladů v interiéru. Míchá se pouze s čistou vodou. Není určena jako konečná povrchová úprava. K vyrovnání stabilních vrstev, k použití jako podkladní vrstva pod konečnou povrchovou úpravu (PVC, koberce, plovoucí podlahy a dřevěné podlahy).

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach, oleje, mastnoty apod.) Všechny balastní látky, které mohou snížit přídržnost samonivelační hmoty k podkladu je nutné obrousit, odfrézovat či odtryskat.

Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti dle ČSN 74 4505 nebo dle projektové dokumentace. Podklad je nutné penetrovat penetračním nátěrem dle savosti. Pokud se v podkladu vyskytují výtluky nebo velké nerovnosti, je třeba podklad před aplikací samonivelační hmoty vyrovnat např. weber.bat opravnou hmotou min. 2 hodiny před použitím weber.floor 4320.

Podkladní nátěr

Na penetraci savých podkladů před aplikací hmoty používáme ředěný roztok weber.podklad floor s vodou v poměru 1 : 3 pro cementové podklady (anhydritové podklady viz níže). V případě vyšší savosti je doporučeno provést penetraci opakovaně. Na nesavé povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weber.podklad haft neředěný. Na problematické podklady je nutné použít epoxidový přednátěr weber.sys epox podklad zapískovaný křemičitým LOD pískem.

V případě vyrovnávání anhydritových potěrů je nutné provést následné podkladní nátěry:

 1. weber. podklad floor ředěný vodou v poměru 1 : 2 pokud tloušťka vrstvy následně lité samonivelační hmoty nepřesáhne 10 mm.
 2. weber.sys epox podklad se vsypem křemičitého LOD písku pokud je tloušťky následné lité samonivelační hmoty větší než 10 mm. (Anhydritové potěry musí být před aplikací podkladního nátěru vyzrálé na hodnoty zbytkových CM vlhkostí menších než 0,5 % pro podklady bez podlahového vytápění a na 0,3 % pro podklady s podlahovým vytápěním.

Podklady musí být přebroušené a vysáté).

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod +5 °C. Práce spojené s aplikací (například míchání) se nesmí provádět pod +5 °C, při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, přímého slunečního záření, vlhka a průvanu. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad 25 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Nářadí

Spirálové míchadlo s nádobou pro ruční zpracování nebo m-tec Duomix 2000 pro strojní lití, nerezová podlahářské šavle nebo rakle, případně odvzdušňovací váleček.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Popis ručního zpracování

Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 4,5 litrů čisté, studené vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Větší objem vody než 4,5 litrů na pytel negativně ovlivňuje vlastnosti aplikované samonivelační hmoty (možnost vzniku trhlin, šlemů apod.)

 • Doba míchání je 2 minuty. Necháme cca 3 – 5 minut odležet poté ještě jednou krátce promícháme.
 • Doba zpracovatelnosti je do 20 minut.

Popis strojního zpracování

Strojní zpracování samonivelační hmoty se provádí pomocí m-tec Duomix 2000. Pro stroj je nutné zabezpečit příslušné elektro připojení a připojení do vodovodního řádu s čistou studenou vodou. Hodinový průtok vody je třeba na míchacím zařízení nastavit na cca 810 litrů a poté je třeba provést test pomocí kruhové rozlivové sady tak, aby hodnota rozlivu na kruhové rozlivové sadě byla 190 – 220 mm. Nadměrné množství záměsové vody negativně ovlivňuje vlastnosti aplikované samonivelační hmoty (možnost vzniku trhlin, šlemů apod.) V průběhu aplikace je třeba pravidelně opakovat test konzistence aplikované hmoty kontrolovat pomocí kruhové rozlivové sady. Optimální délka hadic napojených na míchací zařízení je 40 m.

Aplikace

Namíchanou hmotu rovnoměrně naléváme na připravený podklad z míchacích nádob (při ručním zpracování) nebo hadicí s koncovkou (při strojním zpracování). Nalitou hmotu upravíme nerezovou podlahářskou šavlí nebo raklí tak, aby byla celistvě rozprostřena na podkladu v příslušné tloušťce. V případě potřeby hmotu bezprostředně po srovnání odvzdušníme trnovým válečkem.

Doporučená doba pokládky krytin

 • Dlažba: min. po 24 hod. po pochůznosti
 • PVC: min. po 72 hod. po pochůznosti
 • Koberec: min. po 72 hod. po pochůznosti
 • Dřevěné a plovoucí podlahy (lepené): min. po 7 dnech po pochůznosti

Spotřeba

1,7 kg/m2/mm tloušťky vyrovnávací vrstvy

Orientační tabulka údajů o spotřebě

Tloušťka vrstvy / Spotřeba na 1 m2 cca / Vydatnost 25 kg pytle na cca

3 mm / 5,1 kg / 4,9 m2
5 mm / 8,5 kg / 2,9 m2
10 mm / 17 kg / 1,5 m2
25 mm / 42,5 kg / 0,6 m2
50 mm / 85 kg / 0,3 m2

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Více informací

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.