Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4190

weber.floor 4190
weber.floor 4190

nový

výhody produktů

  • pevnost v tlaku 30 MPa
  • tloušťky vrstev 2,5 – 30 mm
  • rychletuhnoucí - pochůznost po 4 – 6 hod.
  • rychleschnoucí - částečné zatížení po 24 hod.
  • velmi vhodná pro podlahové vytápěné konstrukce
  • pro ruční i strojní zpracování
  • bez pnutí při vyzrávání
  • zatížení kolečkovou židlí od 5 mm tloušťky vrstvy
  • není vhodná do vlhkých prostor (koupelny, prádelny...)
  • velmi malý obsah emisí – EMICODE EC 1

 

 

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v krémové barvě.

Definice výrobku

Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi síranu vápenatého, modifikovaná polymerem, pro vnitřní použití.

Číslo výrobku

NIV190

Spotřeba

1,7 kg/1 m2/1 mm

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Samonivelační podlahovou hmotu weber.floor 4190 je možno použít pro vyrovnání podkladů zhotovených z cementového potěru a potěru na bázi síranu vápenatého, s příslušným přednátěrem i pro starší soudržné přebroušené podklady. Není vhodná pro vyrovnání dřeva, dřevotřískových desek a OSB desek. Hmota se nejčastěji používá v bytové a administrativní výstavbě. Vytváří podklad pro většinu dostupných druhů podlahových krytin. (PVC, lina, koberce, plovoucí  podlahy). Pouze pro vnitřní prostory.

Není určena jako konečná povrchová úprava.

Aplikace

Namíchanou hmotu rovnoměrně naléváme na připravený podklad z míchacích nádob (při ručním zpracování) nebo hadicí s koncovkou (při strojním zpracování). Nalitou hmotu upravíme nerezovou podlahářskou šavlí nebo raklí tak, aby byla celistvě rozprostřena na podkladu v příslušné tloušťce. V případě potřeby hmotu bezprostředně po srovnání odvzdušníme trnovým válečkem.

popis strojního zpracování
Strojní zpracování samonivelační hmoty se provádí pomocí m-tec Duomix 2000. Pro stroj je nutné zabezpečit příslušné elektro připojení a připojení do vodovodního řádu s čistou studenou vodou. Hodinový průtok vody je třeba na míchacím zařízení nastavit na cca. 810 – 850 litrů a poté je třeba provést test pomocí kruhové rozlivové sady tak, aby hodnota rozlivu na kruhové rozlivové sadě byla 230–250mm. Nadměrné množství záměsové vody negativně
ovlivňuje vlastnosti aplikované samonivelační hmoty (možnost vzniku trhlin, šlemů apod.) V průběhu aplikace je třeba pravidelně opakovat test konzistence aplikované hmoty kontrolovat pomocí kruhové rozlivové sady. Optimální délka hadic napojených na míchací zařízení je 40 m.

popis ručního zpracování
Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 4,5– 4,75 litrů čisté, studené vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Větší objem vody než 4,75 litrů na pytel negativně ovlivňuje vlastnosti aplikované samonivelační hmoty (možnost vzniku trhlin, šlemů apod.) Doba míchání je 2 minuty. Necháme cca. 3– 5 minut odležet poté ještě jednou krátce promícháme. Doba zpracovatelnosti je do 25 minut.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic ( jako např. prach, oleje, mastnoty apod.) Všechny balastní látky, které mohou snížit přídržnost
samonivelační hmoty k podkladu je nutné obrousit, odfrézovat či odtryskat. Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti dle ČSN 74 4505 nebo dle projektové dokumentace. Podklad je nutné penetrovat penetračním nátěrem dle savosti. Pokud se v podkladu vyskytují výtluky nebo velké nerovnosti, je třeba podklad před aplikací samonivelační hmoty vyrovnat např. weber.bat opravnou hmotou min. 2 hodiny před použitím weber.floor 4190.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod +5°C. Práce spojené s aplikací (například míchání) se nesmí provádět pod +5°C , při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, přímého slunečního záření, vlhka a průvanu. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a nad 25°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Nářadí

Spirálové míchadlo s nádobou pro ruční zpracování nebo m-tec Duomix 2000 pro strojní lití, nerezová podlahářské šavle nebo rakle, případně odvzdušňovací váleček.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Doporučená doba pokládky krytin

Při aplikacích do 5 mm lze klást doporučené podlahoviny po 48 hodinách. (PVC, lino, koberce, plovoucí podlahy).

Při aplikacích nad 5 mm lze klást doporučené podlahoviny po vyzrání stěrky na maximální CM vlhkosti menší než 0,5 % pro nevytápěné podlahy a 0,3 % pro vytápěné podlahy. Přibližná doba zrání je 1 den na každý další milimetr tloušťky.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Související produkty

Můžete objednat v našem e-shopu