Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4150

weber.floor 4150
weber.floor 4150

výhody produktů

 • pevnost v tlaku 25 MPa
 • tloušťky vrstev 2–30 mm
 • rychletuhnoucí
 • pochůznost po 2 – 4 hod.
 • částečné zatížení po 24 hod.
 • velmi vhodná pro podlahové vytápěné konstrukce
 • pro ruční i strojní zpracování
 • nízké pnutí při vyzrávání
 • zatížení kolečkovou židlí od 3 mm tloušťky vrstvy
 • není vhodná do vlhkých prostor (koupelny, prádelny…)
 • velmi malý obsah emisí – EMICODE EC 1

samonivelační modifikovaná cementová hmota

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v šedé barvě.

Definice výrobku

Jednosložková šedá samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití.

Číslo výrobku

NIV 150

Spotřeba

 

 

 Tloušťka vrstvySpotřeba na 1 m2 ccaVydatnost pytle (25 kg) na cca
3 mm5,1 kg4,9 m2
5 mm8,5 kg2,9 m2
10 mm17 kg1,5 m2
20 mm34 kg 0,7 m2
30 mm51 kg0,5 m2

 Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

 

 

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Samonivelační cementovou podlahovou hmotu weber.floor 4150 je možno použít pro vyrovnání podkladů zhotovených z cementových i anhydritových potěrů, s pří- slušným přednátěrem i pro starší soudržné přebroušené podklady, pro vyrovnání teracca a ploch s aplikovanou soudržnou dlažbou. Není vhodná pro vyrovnání dřeva, dřevotřískových desek a OSB desek. Hmota se nejčastěji používá v bytové a administrativní výstavbě. Vytváří podklad pro všechny dostupné druhy podlahových krytin. (PVC, lina, koberce, plovoucí podlahy a dřevěné podlahy lepené i nelepené). Pouze pro vnitř- ní prostory. Není určena jako konečná povrchová úprava.

Aplikace

Popis ručního zpracování

Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 5 litrů čisté, studené vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Větší objem vody než 5 litrů na pytel negativně ovlivňuje vlastnosti aplikované samonivelační hmoty (možnost vzniku trhlin, šlemů apod.) Doba mí- chání je 2 minuty. Necháme cca. 3 – 5 minut odležet poté ještě jednou krátce promícháme. Doba zpracovatelnosti je do 20 minut.

Namíchanou hmotu rovnoměrně naléváme na připravený podklad z míchacích nádob (při ručním zpracování) nebo hadicí s koncovkou (při strojním zpracování). Nalitou hmotu upravíme nerezovou podlahářskou šavlí nebo raklí tak, aby byla celistvě rozprostřena na podkladu v příslušné tloušťce. V případě potřeby hmotu bezprostředně po srovnání odvzdušníme trnovým válečkem.

Popis strojního zpracování

Strojní zpracování samonivelační hmoty se provádí pomocí m-tec Duomix 2000. Pro stroj je nutné zabezpečit příslušné elektro připojení a připojení do vodovodního řádu s čistou studenou vodou. Hodinový průtok vody je třeba na míchacím zařízení nastavit na cca. 900 litrů a poté je třeba provést test pomocí kruhové rozlivové sady sady tak, aby hodnota rozlivu na kruhové rozlivové sadě byla 240 – 260 mm. Nadměrné množství záměsové vody negativně ovlivňuje vlastnosti aplikované samonivelač- ní hmoty (možnost vzniku trhlin, šlemů apod.) V průběhu aplikace je třeba pravidelně opakovat test konzistence aplikované hmoty kontrolovat pomocí kruhové rozlivové sady. Optimální délka hadic napojených na míchací zařízení je 40 m.

Doporučená doba pokládky krytin

Dlažba, PVC, koberce, plovoucí podlahy: - min. po 3 dnech po pochůznosti při tl. vrstev do 10 mm - min. po 6 dnech po pochůznosti při tl. vrstev do 20 mm - min. po 9 dnech po pochůznosti při tl. vrstev do 30 mm Dřevěné a plovoucí podlahy (lepené): - min. po 7 dnech po pochůznosti při tl. vrstev do 20 mm - min. po 10 dnech po pochůznosti při tl. vrstev do 30 mm(V tloušťkách vrstev samonivelační hmoty do 5 mm lze klást všechny druhy krytin kromě dřeva již po 24 hodinách. Dřevo po minimálně 48 hodinách.)

Pro všechny tloušťky vrstev samonivelační hmoty nesmí zbytková CM vlhkost před pokládkou krytin přesáhnout 3,5 % pro prodyšné krytiny a 2,5 % pro neprodyšné krytiny a dřevo, pokud výrobce krytin neuvádí vlhkost nižší.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach, oleje, mastnoty apod.) Všechny balastní látky, které mohou snížit přídržnost samonivelační hmoty k podkladu je nutné obrousit, odfrézovat či odtryskat. Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti dle ČSN 74 4505 nebo dle projektové dokumentace. Podklad je nutné penetrovat penetračním nátěrem dle savosti. Pokud se v podkladu vyskytují výtluky nebo velké nerovnosti, je třeba podklad před aplikací samonivelační hmoty vyrovnat např. weber.bat opravnou hmotou min. 2 hodiny před použitím weber.floor 4150.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod +5 °C. Práce spojené s aplikací (například míchání) se nesmí provádět pod +5 °C, při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, přímého slunečního záření, vlhka a průvanu. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad 25 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Podkladní nátěr

Na penetraci savých podkladů před aplikací hmoty používáme ředěný roztok weber.podklad floor s vodou v poměru 1:3 pro cementové podklady (anhydritové podklady viz. níže). V případě vyšší savosti je doporučeno provést penetraci opakovaně. Na nesavé povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weber.podklad haft neředěný. Na problematické podklady je nutné použít epoxidový přednátěr weber.sys epox podklad zapískovaný křemičitým LOD pískem.

V případě vyrovnávání anhydritových potěrů je nutné provést následné podkladní nátěry:

1. Weber.podklad floor ředěný vodou v poměru 1:2 pokud tloušťka vrstvy následně lité samonivelační hmoty nepřesáhne 10 mm.

2. Weber.sys epox podklad se vsypem křemičitého LOD písku pokud je tloušťka následné lité samonivelační hmoty větší než 10 mm. (Anhydritové potěry musí být před aplikací podkladního nátěru vyzrálé na hodnoty zbytkových CM vlhkostí menších než 0,5 % pro podklady bez podlahového vytápění a na 0,3 % pro podklady s podlahovým vytápěním. Podklady musí být přebroušené a vysáté). 

Nářadí

Spirálové míchadlo s nádobou pro ruční zpracování nebo m-tec Duomix 2000 pro strojní lití, nerezová podlahářské šavle nebo rakle, případně odvzdušňovací váleček.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

V 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Časové údaje o pochůznosti a zrání samonivelační hmoty jsou vztaženy pro normální podmínky (20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu). Při nižších teplotách a vyšších vlhkostech se doby pro vyzrávání mohou úměrně prodlužovat. Na aplikovaných plochách je nutné dodržovat dilatační pole, které chrání samonivelační hmotu před následným nadměrným dilatačním pohybem. Maximální velikost interiérového dilatačního pole nesmí přesáhnout 36 m2 (naše doporučení je 25 m2 ) při ploše, která se blíží čtverci. V případě jiných tvarů je nutné řešit dilatační pole individuálně. Plošnou dilatační spáru je možné řešit předem pomocí dilatačních mirelonových profilů nebo jí následně proříznout diamantovým kotoučem a to ihned po pochůznosti nalité samonivelační hmoty. Před litím samonivelační hmoty vždy doporučujeme provést aplikaci obvodových dilatačních pásek (při tloušťkách nad 5 mm je toto použití závazné) z měkkých mirelonových materiálů.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších te

Technická data

Barva: Šedá

Minimální tloušťka vrstvy: 2 mm

Maximální tloušťka vrstvy: 30 mm

Použití pro interiér:ANO

Použití pro exteriér: NE

Spotřeba vody na 25 kg pytel: 5 litrů

Pevnost v tlaku: 25 MPa

Pevnost v tahu za ohybu: 5 MPa

Pochůznost: 2 – 4 hodiny

Vlákna: NE

Zpracovatelnost při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu: do 20 minut

Hodnota rozlití pro kruhovou rozlivovou sadu (prsten průměr 68 mm výška 35 mm): 240 – 260 mm

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.