Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4095

weber.floor 4095
weber.floor 4095

nový

výhody produktů

  • jednosložková suchá směs 
  • samonivelační anhydtritová
  • pochůznost po 3 hod. 
  • tloušťky vrstev 1-10mm  
  • pevnost v tlaku 25 MPa
  • vhodný pro podlahová vytápění

samonivelační podlahová hmota pro tloušťku vrstev 1-10mm

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi síranu vápenatého pro vnitřní zpracování.

Použití

Ke spolehlivému vyrovnání podkladů v interiéru. Míchá se pouze s čistou vodou. Nanáší se běžně v tloušťkách 1-10 mm. Slouží k vyrovnávání stabilních podkladních podkladních vrstev (betonové desky, cementové potěry, potěry na bázi síranu vápenatého, betonové prefabrikáty), s použitím speciální penetrace weber.favo halt i pro stávající dlažbu. Hmotu weber.floor 4095 nepoužívejte na vlhké podklady nebo podlahy se vzlínající vlhkostí a na drolivé nestabilní podklady a nevyzrálé betony a potěry a mazaniny na bázi síranu vápenatého.

Barevné odstíny

Vyrábí se v béžovo-žluté barvě.

Číslo výrobku

NIV 095

Spotřeba

1,6 kg/m2/1 mm

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

certifikát

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

1. Podlahová hmota weber.floor 4095 se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25kg) suché směsi do 6,25l vody. Míchá se pomocí elektrického míchadla s nízkými otáčkami (cca 500 ot./min.) do homogenní směsi bez hrudek po dobu 2 min. Po krátkém odstání (5 min) ještě jednou mírně promíchat. Rozmíchaná směs musí být zpracována do 20 min. běžnými postupy.

2. Rozmíchanou hmotu vylijeme na podklad a rozetřeme stěrkou nebo hladítkem v tloušťce 2-10mm. Nedoporučujeme vrstvit.

3. Nanesená plocha je dle podmínek a tloušťky pochůzdná po 3 hod.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být dostatečně pevný, nepohyblivý a bez trhlin. Zbaven prachu, mastnot a nečistot. V závislosti na typu podkladu je nutno volit vhodnou penetraci. Lokální nerovnosti do 50 mm u cementových potěrů je třeba vyspravit předem hmotou weber.bat opravná hmota, aplikovat až po zaschnutí vysprávek - po 3 hod. Hmotu weber.floor 4095 nepoužívejte na vlhké podklady nebo podlahy se vzlínající vlhkostí a na drolivé a nestabilní podklady. Po diagnostice podkladu se podklad zbaví nečistot a aplikuje se penetrační nátěr dle jeho typu. Pro savé povrchy: weber.podklad A ředěný vodou v poměru 1:5 - 1:8. Pro nesavé podklady weber.favo haft, přípodně použít weber.sys epox bezrozpouštědlový, zasypaný křemičitým pískem.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při nanášení musí být od +5°C do 25°C, teplota podkladu nesmí být nižší než +5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímému působení slunečních paprsků, silnému proudění vzduchu a působení ohřevu. V případě použití na podlahové topení je třeba, aby teplota podkladu neklesla pod +5°C a zároveň nepřesáhla teplotu +15°C.

Nářadí

Stěrka, spirálové míchadlo, nádoba na míchání, vrtačka, nerezové hladítko, odvzdušňovací váleček.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech

Doporučená doba pokládky krytin

Dlažba: min. po 12 hod. po pochůznosti

PVC: min. po 72 hod. po pochůznosti

Koberec: min. po 24 hod. po pochůznosti

Plovoucí podlahy: min. po 24 hod. po pochůznosti

Parkety: min. po 7 dnech po pochůznosti

Nátěr: min. po 72 hod. po pochůznosti

Korek: min. po 72 hod. po pochůznosti

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.