Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys dB - PVC/vinil

weber.sys dB - PVC/vinil
weber.sys dB - PVC/vinil

nový

výhody produktů

podlahový akustický systém s PVC / vinylem, minimální kročejový útlum Lw = 21 dB

Vlastnosti výrobku

Skladba

 • weber.dilatační páska
 • weber.bat podložka dB
 • weber.bat beton dB
 • weber.bat výztuž
 • weber.podklad floor
 • weber.floor 4150
 • weber.floor 4815

dokumentace

technický list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

 • Provedeme diagnostiku podkladu. Celková rovinnost podkladu nesmí být horší než 3 mm na dvoumetrové lati. Podklad nesmí vykazovat lokální výstupky či ostrá místa, která by následně aplikovanou podložku po zatížení mechanicky poškodila. V případě nutnosti plochu lokálně vyspravíme weber.bat opravnou hmotou nebo celoplošně vybranou samonivelační hmotou řady weber.floor.
 • weber.bat podložku dB rovnoměrně rozprostřeme na připravený podklad tak, aby jednotlivé pásy byly položeny vedle sebe na sraz bez mezery. Tyto spoje se přelepí vhodnou lepicí páskou. Podlaha místnosti musí být beze zbytku pokryta jednotlivými pruhy podložky, které jsou spojeny vhodnou lepicí páskou mezi sebou i k předem provedené systémové obvodové dilataci weber.dilatační páska.
 • Na takto připravený povrch aplikujeme weber.bat beton dB v celkové tloušťce od 40 mm do 55 mm s vložením armovací textilie weber.bat výztuž v úrovni horní třetiny souvrství.
 • Po vyzrání weber.bat beton dB provedeme penetraci pomocí weber.podklad floor ředěným vodou v poměru 1:3. Na takto připravený povrch aplikujeme samonivelační cementovou hmotu weber.floor 4150 v minimální tloušťce 5 mm.
 • PVC či vinylovou podlahovou krytinu minimální tloušťky 2 mm lepíme na vyzrálý podklad pomocí disperzního lepidla weber.floor 4815.

Více informací

decibelový útlum

minimální kročejový útlum Lw = 21 dB

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.