Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys epox podklad

weber.sys epox podklad
weber.sys epox podklad

výhody produktů

  • do extrémně namáhaných prostor
  • výborné mechanické vlastnosti
  • odolná vůči vodě, alkáliím, zředěným kyselinám, solným roztokům, minerálním olejům, mazivům a pohonným hmotám
  • vlhkost podkladu ≤ 5 %

epoxidová univerzální pryskyřice bezrozpouštědlová / penetrační a stěrková dvousložková hmota

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Transparentní, lehce okrová barva.

Definice výrobku

Dvousložková bezrozpouštědlová nízkoviskózní epoxidová pryskyřice pro penetraci podkladů a zhotovení stěrek. Je použitelná i jako krycí průhledný nátěr nebo stěrka na barevné strukturované podklady, které jsou vystaveny vysokému mechanickému namáhání. Pryskyřici je možno plnit křemičitou moučkou v poměru 1:0,5 až 1:10 dle oblasti použití.

Číslo výrobku

NP 667

Spotřeba

  • Penetrace: 0,3-0,5kg/m2
  • Penetrační stěrka vyrovnávací: 0,8-1,5kg/m2
  • Samonivelační stěrka: 0,5-0,6kg/m2

dokumentace

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Používá se jako pojivo pro zhotovení penetračních nátěrů, stěrek, betonů ap. Jako penetrační pryskyřice výtečně zatěsňuje kapiláry a uzavírá póry v cementových a betonových podkladech. Je vhodná i jako krycí nátěr a samonivelační stěrka buď v barvě transparentní či nepigmentované do barevného odstínu. Vhodná na podklady vystavené vysokému mechanickému namáhání.

Aplikace

Dodává se již ve správném poměru složky A (pryskyřice) a složky B (tvrdidlo). Připraví se dokonalým vlitím složky B do složky A a promícháním pomaluotáčkovým mísidlem. Míchá se cca 3 min. až do homogennosti a stejnobarevnosti směsi. Přelijeme do jiné nádoby a důkladně promícháme po dobu 1 min. Po namíchání se aplikuje na předem připravený podklad válečkem nebo stěrkou. Dbáme na to, aby se při aplikaci nevytvořily loužičky. V případě provádění vyrovnávací stěrky použijeme zubovou či gumovou stěrku. Pryskyřici je vhodné naplnit suchým křemičitým pískem fr. 0,1 – 0,3 mm v poměru 1:0,5. V případě použití jako samonivelační stěrky je vhodné pryskyřici naplnit směsí z křemičité moučky v poměru 1:2. Možné vzduchové bublinky na povrchu se odstraní převálečkováním (do kříže) jehlovým válečkem. Pro zlepšení přilnavosti dalších vrstev je vhodné posypat ještě nezaschlou pryskyřici suchým křemičitým
pískem fr. 0,3 – 0,8 mm. Interval pro další vrstvu je min. 8 hod. při průměrné teplotě 23 °C, nejdéle však 2 dny. Zpracovatelnost namíchané směsi je 15 – 30 minut podle teploty.

 

Všeobecné požadavky pro podklad

V případě penetrace musí být podklad pevný, suchý, bez volných částic, prachu, mastnoty, gumových otisků a jiných nečistot, musí být chráněn proti účinkům vzlínající vlhkosti. Doporučuje se podklad tryskat, ofrézovat či obrousit a poškozená místa opravit. V případě použití jako stěrky musí být podklad opatřen epoxidovou penetrací zasypanou křemičitým pískem.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Nádoby na míchání, spirálové míchadlo, vrtačka (pomaluotáčková), nylonový váleček, gumová stěrka, zubová stěrka, jehlový váleček.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití ihned očistí přípravkem C6000.

Více informací

Balení

Ve 3kg, 4,5kg a 7,5kg plechových nádobách.

Skladování

V dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +15 do +25°C po dobu vyznačenou na obalu výrobku. Chránit před mrazem.

Složení/Technická data

Dvousložková, epoxidová pryskyřice.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.