Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys epox - penetrace rozpouštědlová

weber.sys epox - penetrace rozpouštědlová
weber.sys epox - penetrace rozpouštědlová

výhody produktů

  • penetrační nátěry
  • zatěsňuje kapiláry a uzavírá póry
  • adhezní můstek pro další vrstvy
  • hmota pro utěsnění nestatických trhlin

epoxidová penetrační pryskyřice / základní epoxidový dvousložkový nátěr

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Transparentní, lehce okrová barva.

Definice výrobku

Dvousložková, zpevňovací, epoxidová pryskyřice pro penetraci podkladu s nižší pevností.

Číslo výrobku

NP 660

Spotřeba

0,2 - 0,3kg/m2

dokumentace

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Používá se jako pojivo pro zhotovení penetračních nátěrů pro podklady s nižší pevností. Jako penetrační pryskyřice výtečně zatěsňuje kapiláry a uzavírá póry v cementových a betonových podkladech. Používá se jako adhézní můstek pro další vrstvy epoxidových nátěrů.

Aplikace

Dodává se již ve správném poměru složky A (pryskyřice) a složky B (tvrdidlo). Připraví se, dokonalým rozmícháním složky B do složky A, pomocí míchadla. Mísí se cca 3min až do homogennosti hmoty. Následně se přelije do jiné nádoby a opět se důkladně, po dobu min. 1 min znovu promíchá. Po namíchání se směs aplikuje na předem připravený podklad, nylonovým válečkem. Při aplikaci je nutno dbát, aby nevznikaly loužičky hmoty. Zpracovatelnost směsi je cca 45min.

 

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic, jako je prach, olej, mastnota a podobně.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Nádoba na míchání, míchadlo, nylonový váleček, štětec.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití ihned očistí přípravkem S6003. 

Více informací

Balení

Ve 4,4kg a 8,8kg plechových nádobách.

Skladování

V dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +15 do +25°C po dobu vyznačenou na obalu výrobku. Chránit před mrazem.

Složení/Technická data

Dvousložková, epoxidová pryskyřice.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

video