Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.podklad PUR

weber.podklad PUR

výhody produktů

  • jednoduché nanášení válečkem nebo airless stříkáním,
  • vynikající ukotvení k povrchu savých materiálů,
  • rychlé tvrdnutí,
  • zajištění dostatečné pružnosti,
  • odolnost vůči teplu a mrazu,
  • zastavení
  • procesu tvorby prachu,
  • chemická odolnost,
  • zachování mechanických vlastností v teplotním rozmezí -20 °C až +90 °C.

Polyuretanový podlahový základní (penetrační) nátěr

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednokomponentní polyuretanový průsvitný, hluboko penetrující základní nátěr s obsahem rozpouštědla.

Použití

Základní nátěr pro polyuretanové podlahové nátěry savých materiálů. Vhodné podklady: beton, cementová mazanina, dřevo.

Barevné odstíny

Transparentní.

Číslo výrobku

NP 674

Spotřeba

200 g/m2 (1 vrstva).

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Příprava podkladu

Pečlivá příprava povrchu je důležitá pro optimální povrchovou úpravu a trvanlivost. Povrch je třeba obrousit brousicím strojem vybaveným brusným kamenem nebo diamantovým kotoučem. Povrch musí být čistý, suchý, nepoškozený a zbavený všech nečistot, které by mohly zhoršit přilnavost nátěru. Max. obsah vlhkosti nesmí překročit 5 %. Minimální pevnost podkladu v tlaku musí dosahovat 25 MPa, minimální kohezní pevnost musí být 1,5 MPa. Nové betonové konstrukce musí schnout alespoň 28 dnů. Staré nátěry, nečistoty, tuky, oleje, organické látky a prach musí být odstraněny za použití brousicího stroje. Případné povrchové nerovnosti je třeba vyhladit. Všechny uvolněné kousky povrchu a brusný prach musí být důkladně odstraněny. POZOR: Povrch neoplachujte vodou! K broušení povrchu nepoužívejte tryskací zařízení, které pracuje s kovovými kuličkami, protože nárazy těžkých kovových kuliček narušují soudržnost betonového povrchu a snižují jeho stabilitu.

Aplikace

Savé povrchy
Nanášení základního nátěru na savé povrchy Nejlepšího výsledku docílíte, je-li teplota během nanášení a tvrdnutí v rozmezí 5 °C až 35 °C. Nižší teploty zpomalují tvrdnutí, zatímco vyšší teploty tvrdnutí urychlují. Vysoká vlhkost může nepříznivě ovlivnit konečný povrch. weber.podklad PUR nanášejte válečkem nebo štětcem do úplného pokrytí povrchu. Můžete použít airless nástřik, což představuje značnou úsporu pracovní síly. Za 2–3 h (nejpozději za 4 h), je-li základní nátěr stále trochu lepkavý, naneste polyuretanový nátěr weber.sys PUR-B

Odstranění trhlin

Trhliny a vlasové trhliny zbavte prachu, usazenin a jiných nečistot. Všechny trhliny vyplňte vhodným tmelem. Následujícího dne vyhlaďte tmelený povrch brusným papírem nebo mechanickou bruskou.

Nářadí

Vrtačka, míchadlo do vrtačky nebo el. míchadlo, vědro, štětka, malířský váleček nebo airless, ochranná lepicí páska.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čističem weber.sys 992.

Balení

17 kg v kovových nádobách.

Skladování

9 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech, v teplotách +5 °C až +30 °C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Pokud je weber.podklad pur aplikován do míst, kde stojí voda, tato místa by se měla pravidelně čistit, aby se předešlo (mikro)biologickému napadení. Dodatečné přidávání plniva, pojiva, přísad je zakázáno. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích. U zpracovatelů se předpokládají všeobecné znalosti o aplikaci sanačních systémů.

Systémové výrobky