Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.podklad A

weber.podklad A
weber.podklad A

výhody produktů

  • sjednocuje a snižuje savost podkladu
  • zvyšuje přídržnost povrchových úprav
  • prodlužuje zpracovatelnost následné povrchové úpravy
  • snižuje riziko barevných odchylek následné povrchové úpravy
  • rychle zasychá
  • minimální spotřeba = ekonomická

penetrační nátěr

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Disperze na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke sjednocení savosti podkladu.

Použití

Penetrace savých podkladů před aplikací nivelačních stěrek a nanášení lepicích tmelů pro obklady a dlažby. K úpravě podkladu před prováděním povrchových úprav dekorativní omítky weber.pas marmolit jemné a střední zrnitosti.

Barevné odstíny

Dodává se v tekuté konzistenci v mléčném zabarvení, po aplikaci a vyschnutí je transparentní.

Číslo výrobku

NPA 100

Spotřeba

pro první vrstvu cca 0,03 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

certifikát

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

požadavky pro podklad

Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhoto vené vápenné, vápenocementové, cementové a poly mer cementové malty, omítky a stěrkové vrstvy ETICS.

Podklad musí být suchý, vyzrálý, bez tvarových změn, dostatečně únosný, zbavený všech nečistot jako prachu, oleje, mastnoty, které mohou způsobit oddělení vrstvy nátěru, volné části podkladu se musí odstranit. Všechny objemově nestabilní podklady, podklady obsahující organické součásti (např. dřevovláknité desky apod.) a jiné nestandardní podklady je třeba posoudit z hlediska vhodnosti použití weber.podkladu A. V případě pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití materiálu s výrobcem.

Pokyny pro zpracování

Materiál před penetrací se ředí čistou vodou v poměru 1:5– 1:10 dle savosti podkladu. Nanáší se štětcem nebo válečkem. Na velmi savé podklady doporučujeme materiál ředit ve vyšším poměru a nanášet ve dvou vrstvách. Druhou vrstvu provádět až po dokonalém vyschnutí předchozí vrstvy.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolí musí být v rozmezí +5 °C až +30 °C. Při nanášení je nutné se vyvarovat aplikaci při přímém slunečním záření, větru a dešti. Při rychlém vysychání může dojít k nanesení nestejných množství podkladního nátěru v ploše. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

Nářadí

Štětce a štětky s přírodním chlupem, fasádní váleček.

Čištění

Použité nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou.

Více informací

Balení

V 1 kg, 2 kg, 4 kg a 15 kg PE obalech.

Skladování

V neotevřeném původním obalu při teplotě +5 °C až +25 °C, chránit před vyschnutím. NESMÍ ZMRZNOUT!!! Záruka při dodržení podmínek skladování 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.