Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor sešívač

weber.floor sešívač
weber.floor sešívač

výhody produktů

epoxidová dvousložková sada

Vlastnosti výrobku

Číslo výrobku

N 9891

dokumentace

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Více informací

Balení

1 balení
(sada 0,3 l + 0,3 l)

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech při teplotách od +5 do +25°C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.