Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4046

výhody produktů

  • Ručně zpracovatelná modifikovaná ultra jemná cementová hmota
  • Tloušťky vrstev od méně než 1 mm – 50 mm
  • Pevnost v tlaku 35 MPa
  • Pevnost v tahu za ohybu 10 MPa
  • Rychletvrdnoucí – pochůznost po 30 minutách od aplikace
  • Pokládka podlahovin již po 60 minutách od aplikace.

Ručně zpracovatelná modifikovaná ultra jemná cementová hmota

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložková šedá ručně zpracovatelná ultra jemná vyrovnávací hmota na podlahy na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití.

Použití

weber.floor 4046 je možno použít pro vyrovnání betonu, cementových i anhydritových potěrů, keramických obkladů, přírodního kamene, OSB desek, cementovláknitých podlahových desek, nových i starších soudržných samonivelačních stěrek. Používá se pro vnitřní prostory pro vyhřívané i nevyhřívané podlahy. Není určena jako konečná povrchová úprava. Nejčastěji se používá pro finální jemné opravy výtluků, dutin, nepohybujících se prasklin, spojů, vzduchových pórů a drobných prohlubní podkladu před kladením náročných podlahových krytin. Hmotu lze použít i k tenké fixaci systémových podlahových lišt (ukončovací lišty, dilatační lišty a podobně). Hmota je vhodná i pro vyrovnávání podlah s krytinami zatíženými kolečkovou židlí.

Barevné odstíny

šedá

Číslo výrobku

NIV 046

Spotřeba

  • 1,3 kg/1 m2/1 mm tloušťky vyrovnávací vrstvy

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Namíchanou hmotu aplikujeme na podklad za pomocí nerezového hladítka, špachtle či lžíce. Tímto nářadím hmotu finálně upravíme do potřebné rovinnosti.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic a balastů (jako např. prach, mastnoty apod.) Všechny balastní látky, které mohou snížit přídržnost opravné hmoty k podkladu je nutné mechanicky odstranit.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu, vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod +10 °C. Práce spojené s aplikací (například i míchání) se nesmí provádět pod +10 °C, při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, přímého slunečního záření, vlhka a průvanu. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +10 °C a nad 25 °C nepoužívat.

Nářadí

Spirálové míchadlo, případně vrtačka s míchacím nástavcem, nádoba, nerezové hladítko, zednická lžíce.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

V 5kg PE pytlích.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Časové údaje o zrání weber.floor 4046 jsou vztaženy pro normální podmínky (20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu). Při nižších teplotách a vyšších vlhkostech se doby pro vyzrávání mohou úměrně prodlužovat. Do hmoty není přípustné přidávat další příměsi. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.