Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.mix 681

weber.mix 681
weber.mix 681

výhody produktů

  • vysoké zatížení – pevnost 25 MPa
  • tloušťky vrstev: 60–80 mm (kostky)
  • 100 – 200 mm – doporučená 100 mm (dlaždice)
  • maximální velikost zrna 4 mm
  • pochůznost: po 1–3 dnech
  • plná zátěž: po 7 dnech

drenážní betonový potěr určený ke kladení kostek a dlaždic z přírodního i umělého kamene

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v šedé barvě.

Definice výrobku

Jednosložkový drenážní betonový potěr na bázi cementu pro vnitřní i vnější použití. Maximální velikost zrna 4 mm.

Číslo výrobku

BP 681

Spotřeba

22 kg/cm/m2

Příprava & aplikace

Použití

Ke spolehlivému vyrovnání podkladů v interiéru i exteriéru. Míchá se pouze s čistou vodou. Není určen jako konečná povrchová úprava. K vyrovnání stabilních vrstev, k použití jako podkladní vrstva pod konečnou povrchovou úpravu (kostky a dlažby z přírodního a umělého kamene.) Minimální tl. nanesené hmoty je 6 cm, max. tl. je 20 cm a při aplikaci je nutno dbát toho, aby se nanesená vrstva hmoty příliš nezhutňovala a zůstala prostupná ke stabilizaci kostek a dlaždic.

Aplikace

Po promíchání (dokonalá homogenizace) je doba aplikace vlastní hmoty pouze 60 minut. Aplikovanou hmotu upravíme dřevěným nebo nerezovým hladítkem nebo pomocí stahovací latě.

U kamenných kostek je technologický postup kladení stanoven takto:
Kamennou kostku vložíme do srovnané hmoty a stabilizujeme ji 3 až 4 údery kladívka čímž se kostka zaboří do horní 1/3 výšky načechrané drenážní hmoty.

Spáry se po ukončení kladení zasypávají drobnou drtí nebo speciální spárovací hmotou weber.epox mix o velikosti zrn 0,1 – 0,6 mm.

Spárování provádíme obdobně jako u kamenných kostek.

UPOZORNĚNÍ:
Po položení kostek i dlaždic je nutno plochu před vlastním spárováním plochy mírným proudem vody zvlhčit a po spárování je třeba celou zadlážděnou plochu překrýt krycí folií, která zabrání prudkému vysychání ploch.

Popis zpracování

Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle (40 kg) do 3,7 litrů vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky) případně stavební míchačky. Doba míchání je 2 minuty. Doba zpracovatelnosti je pouze max. 60 minut.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, nosný – zhutněný podklad z drenážních materiálů (kamenná drť, tříděná suť apod.).

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům rychlého vysychání.

Nářadí

Dřevěné nebo ocelová, případně novodurové hladítko, spirálové míchadlo, nádoba na míchání, vrtačka případně stavební míchačka, latě.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou.

Více informací

Balení

Ve 40 kg papírových obalech, 30 ks – 1200 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.