Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.bat rapid

weber.bat rapid
weber.bat rapid

výhody produktů

  • rychletvrdnoucí betonový potěr vyztužený vláknem
  • vysoké zatížení – pevnost 30 MPa
  • tloušťky vrstev: 15 – 100 mm (připojený potěr) / 40– 100 mm (plovoucí potěr)
  • pochůznost: po 2 hod.
  • zatížení: po 24 hod.
  • vhodný pro podlahové vytápění

cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v šedé barvě.

Definice výrobku

Jednosložkový rychletvrdnoucí betonový potěr na bázi cementu pro vnitřní i vnější použití.

Číslo výrobku

BP 435

Spotřeba

18 – 21 kg/cm/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Podlahová hmota je určena pro provádění vyrovnávacích vrstev vnitřních i vnějších připojených potěrů v tloušťce 1,5– 10 cm. Tvoří podkladní vrstvu pro konečnou povrchovou úpravu podlah a slouží jako vyrovnávací vrstva v suchém i vlhkém neagresivním prostředí.

Aplikace

Po promíchání (dokonalá homogenizace) je doba aplikace vlastní hmoty pouze 20 minut. Aplikovanou hmotu upravíme dřevěným nebo nerezovým hladítkem.

Hmota se nanáší na připravený podklad (případně do srovnávacích lišt). Hmota se aplikuje v tloušťce vrstvy od 1,5 cm do 10 cm.

Povrch se zarovná do roviny stahovací latí nebo vibrační lištou s následným zahlazením povrchu hladítkem Podle prostředí, kdy byla směs aplikována, se provádí její ošetřování (krope ní vodou). Podlaha je pochůzná po 1 dni.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic ( jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C a nad 30 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací tmelu používáme ředěný roztok weber.podkladu A s vodou v poměru 1:5 – 1:8, dle savosti podkladu. V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weber.podklad haft neředěný, nebo epoxidovým přednátěrem weber.sys epox podklad zapískovaným křemičitým pískem.

Nářadí

Dřevěné nebo ocelová, případně novodurové hladítko, spirálové míchadlo, nádoba na míchání, vrtačka případně stavební míchačka.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech

Bezpečnostní list

Prohlášení o vlastnostech

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

doporučená doba pokládky cementových hydroizolačních stěrek a dlažby

Cementová hydroizolační stěrka (TERIZOL): Po 24 hodinách
Dlažby: Po 24 hodinách

Popis zpracování

Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 2,8 l vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky) případně stavební míchačky. Doba míchání je 2 minuty. Doba zpracovatelnosti je pouze max. 20 minut.

Upozornění

Upozornění

Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad 30 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat. Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu svitu a průvanu.