Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.bat beton db

weber.bat beton db
weber.bat beton db

výhody produktů

  • podlahová jednosložková hmota pro ruční zpracování
  • k vytváření podlahových samonosných vrstev v systému weber.sys dB
  • pochůznost min. po 1 dni.
  • zrnitost směsi 4 mm
  • aplikační tloušťka 40 – 55 mm
  • pevnost v tlaku 30 MPa
  • pevnost v tahu za ohybu 5 MPa

Suchá betonová směs

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložková suchá směs na bázi cementu pro vnitřní použití v systému weber.sys dB

Použití

Podlahová hmota je určena pro provádění vnitřních samonosných pochůzných potěrů v rámci systému weber.sys dB. Tvoří základní samonosnou vrstvu tohoto systému, který je určen do prostor bytové či administrativní výstavby s celkovým plošným zatížením maximálně 2 kN/m2 dle ČSN 744505.

Barevné odstíny

Vyrábí se v šedé barvě.

Číslo výrobku

BP 433

Spotřeba

  • 18 – 21 kg/cm/m2

 

 

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do cca. 3,4 litrů vody pomocí míchadla a míchací nádoby případně stavební míchačky. Doba míchání je cca. 2 minuty.

Hmota se nanáší na připravený podklad (weber.bat podložka dB) na dvakrát v celkové tloušťce od 40 do 55 mm. Nejprve se aplikuje cca. 2/3 tloušťky celkového souvrství, položí se armovací síť weber.bat výztuž s přesahy 10 cm a následně se do srovnávacích lišt provede aplikace vrchní třetiny weber.bat beton dB.

Povrch se zarovná do roviny stahovací latí nebo vibrační lištou s následným zahlazením povrchu hladítkem. Podlaha je pochůzná po 1 dni, plně vyzrálá po 28 dnech při normálních podmínkách.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podkladem pro pokládku weber.bat beton dB je akustická tlumící podložka weber.bat podložka dB. Podložka musí být rovnoměrně položena v pásech na nosném podkladu, spoje přelepeny vhodnou samolepící páskou. Podložka musí být též pevně slepena s obvodovou systémovou dilatací.

Podmínky pro zpracování

Teplota vzduchu i podkladu při aplikaci musí být od +5 °C do +25 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Dřevěné nebo ocelová, případně novodurové hladítko, spirálové míchadlo s nádobou na míchání, nebo stavební míchačka, stahovací lať (doporučujeme vibrační).

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.