Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor uni

weber.floor uni

výhody produktů

  • Disperzní lepidlo pro pokládání PVC, CV a textilních podlahovin s nízkým obsahem emisí a zápachu.
  • Universální lepidlo pro pokládání podlahovin z PVC a CV a koberců
  • Doba odvětrání 10 – 15 min.

disperzní lepidlo pro PVC, CV a textilní podlahoviny

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Šedá.

Definice výrobku

Disperzní hmota neobsahující rozpouštědla tekuté konsistence, k okamžitému použití.

Spotřeba

Ozubení A2: cca 350 g/m2.
Ozubení B1: cca 460 g/m2.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Lepidlo weber.floor UNI se používá pro lepení PVC, CV podlahovin a koberců.

Aplikace

Po promíchání se pomocí stěrky s ozubením A2 a B1 nanáší na podklad a nech se 10 – 15 min. odvětrat.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +18 °C do +30 °C vzduch), podklad 15 – 30 °C, při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla a vlhka.

Popis zpracování

Lepidlo je nutno před použitím řádně promísit a následně je pomocí předepsané ozubené stěrky rovnoměrně nanést na podklad. Přitom je třeba zamezit vzniku hnízd lepidla. Pro hladké spodní strany podlahoviny je třeba použít ozubení A2, pro hrubé spodní plochy podlahoviny ozubení, B1. Podlahovinu pokládejte po dostatečné době odvětrání lepidla tj. po 10 – 15 min. do lože lepidla a rovnoměrně ji zatlačte zevnitř ven, aby se docílilo dokonalého přilepení bez puchýřů. Nanášejte jen tolik lepidla, kolik lze během doby pokládání položit. Bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce podlahoviny. Podlahovinu je nutno po položení zaválcovat, tento postup musí být po 30 min. zopakován. Podlahové vytápění by mělo být nejméně 48 hod. před a po pokládce podlahoviny vypnuto. Dokud není lepidlo úplně vytvrzené nestavte na novou podlahovinu žádné těžké předměty a ani je neposunujte. Před čištěním za mokra je nutná přestávka min. 24 hod. po položení.

Nářadí

Míchací lať a podlahářské stěrky s ozubením A2 nebo B1.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

V 15 kg plastových vědrech, 44 ks – 660 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu pod +15 °C a nad 30 °C u podkladu 15 °C – 35 °C a při očekávaných snížených teplotách nepoužívat.

Systémové výrobky