Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4815

weber.floor 4815

výhody produktů

  • Neobsahuje ředidla
  • EMICODE EC 1: velmi nízké emise
  • Snadno zpracovatelné
  • S vynikající počáteční přilnavostí
  • Odolává zatížení kolečkovou židlí
  • Potřebná doba odvětrání 10 – 15 minut
  • Vhodné pro podlahové vytápění
  • Nevykazuje na podlahovinách i při malých tloušťkách PVC barevné změny
  • Teplota pro zpracování od 18 do 30 °C
  • Plné zatížení po 24 hod.

lepidlo na PVC a CV/SE

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Krémově bílá.

Definice výrobku

Disperzní hmota neobsahující rozpouštědla tekuté konsistence, k okamžitému použití.

Spotřeba

Ozubení A1: cca 280g/m2.
Ozubení A2: cca 340g/m2.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Lepidlo weber.floor 4815 se používá pro lepení PVC a CV podlahovin v pruzích a čtvercích.

Aplikace

Po promíchání pomocí stěrky s ozubením A1 nebo A2 nanášíme na podklad.

Všeobecné požadavky pro podklad

Na savých i nesavých podkladech, betonu, cementové samonivelační stěrce (weber.floor 4010, 4031, 4095), vrstvě síranu vápenatého, na tmelích a vyrovnávacích hmotách.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +18 °C do +30 °C vzduch), podklad 15 – 30 °C, při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla a vlhka.

Nářadí

Míchací lať a podlahářské stěrky s ozubením A1 nebo A2.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

V 15 kg plastových vědrech, 30 ks – 450 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Popis zpracování

Lepidlo je nutno před použitím řádně promísit a následně je pomocí vhodné ozubené stěrky rovnoměrně nanést na podklad. Přitom je třeba zamezit vzniku hnízd lepidla. Pro hladké spodní strany podlahoviny je třeba použít ozubení A1 pro hrubé spodní plochy podlahoviny ozubení A2 a u drsné zadní strany podlahoviny kde je třeba nanést větší vrstvu lepidla je třeba použít stěrku s ozubením A2. Podlahovinu pokládejte po dostatečné době odvětrání/10 – 15 min./do lože lepidla a rovnoměrně ji zatlačte zevnitř ven, aby se docílilo dokonalé přilepení bez puchýřů. Nanášejte jen tolik lepidla, kolik lze během doby pokládání položit. Bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce podlahoviny. Podlahovinu je nutno po položení zaválcovat, tento postup musí být po 30 min. zopakován. Podlahové vytápění by mělo být nejméně 48 hod. před pokládkou a po položení podlahoviny vypnuto. Dokud není lepidlo úplně vytvrzené, nestavte no novou podlahovinu žádné těžké předměty a ani je neposunujte.

Podlahovinu myjte nejdříve 24 hodin po položení.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.