Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 4805

weber.floor 4805

výhody produktů

  • Neobsahuje ředidla EMICODE EC 1: velmi nízké emise
  • Snadno zpracovatelné
  • S dobrou počáteční přilnavostí
  • Odolává zatížení kolečkovou židlí
  • Čas pro odvětrání 10 – 15 minut
  • Vhodné pro podlahové vytápění
  • Teplota pro zpracování od 18 do 30 °C
  • Plné zatížení po 7 hod.
  • Vhodné pro mokré šampony a rozprašovací extrakce

lepidlo na koberce SE

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Krémově bílá.

Definice výrobku

Disperzní hmota neobsahující rozpouštědla tekuté konsistence, k okamžitému použití.

Spotřeba

Ozubení A2: cca 340 g/m2.
Ozubení B1: cca 400 g/m2.
Ozubení B2: cca 460 g/m2.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Lepidlo weber.floor 4805 se používá pro lepení všívaných podlahovin s textilním, latexovým rubem a rubem z PUR-pěny, vetkaných textilních podlahovin, podlahovin s jehněčí plstí, kokosových podlahovin a podlahovin Sisal s latexovým rubem a pojených krytin s textilním rubem.

Aplikace

Po promíchání pomocí stěrky s ozubením A2, B2 nebo B1 nanášíme na podklad.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +18 °C do +30 °C vzduch), podklad 15 – 30 °C, při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla a vlhka.

Podkladní nátěr

Na savých i nesavých podkladech, betonu, cementové samonivelační stěrce  weber.floor 4010, 4031, 4095, vrstvě síranu vápenatého, na tmelích a vyrovnávacích hmotách.

Nářadí

Míchací lať a podlahářské stěrky s ozubením A2, B1 nebo B2.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

V 15 kg plastových vědrech, 42 ks – 630 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Popis zpracování

Lepidlo je nutno před použitím řádně promísit a následně je pomocí vhodné ozubené stěrky rovnoměrně nanést na podklad. Přitom je třeba zamezit vzniku hnízd lepidla. Pro hladké spodní strany podlahoviny je třeba použít ozubení A2 pro hrubé spodní plochy podlahoviny ozubení B1 a u drsné zadní strany podlahoviny kde je třeba nanést větší vrstvu lepidla je třeba použít stěrku s ozubením B2. Podlahovinu pokládejte po dostatečné době odvětrání/10 – 15 min./do lože lepidla a rovnoměrně ji zatlačte zevnitř ven, aby se docílilo dokonalé přilepení bez puchýřů. Nanášejte jen tolik lepidla, kolik lze během doby pokládání položit. Bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce podlahoviny. Podlahovinu je nutno po položení zaválcovat, tento postup musí být po 30 min. zopakován. Podlahové vytápění by mělo být nejméně 48 hod. před pokládkou a po položení podlahoviny vypnuto. Dokud není lepidlo úplně vytvrzené, nestavte no novou podlahovinu žádné těžké předměty a ani je neposunujte. Před zahájením čištění za mokra je nutná minimální přestávka 3 týdny po položení.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu svitu a průvanu. Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Možno aplikovat při teplotách vzduchu pod +15 °C a nad 30 °C u podkladu 8 °C a při očekávaných snížených teplotách nepoužívat. Fixace citlivá na mráz.

Systémové výrobky