Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys PUR-B

weber.sys PUR-B

výhody produktů

  • jednoduché nanášení válečkem nebo airless stříkáním,
  • vysoká otěruvzdornost, dekorativnost,
  • odolnost vůči trvale působícím podmínkám intenzivního otěru a opotřebení,
  • odolnost vůči teplu a mrazu,
  • po aplikaci nepohlcuje kapaliny ani nečistoty,
  • zastavení procesu tvorby prachu,
  • lesklý a snadno čistitelný povrch,
  • chemická odolnost,
  • zachování mechanických vlastností v teplotním rozmezí -20 °C až +90 °C,
  • pouze pro vnitřní prostory.

Vnitřní podlahový nátěr na bázi PUR pryskyřice Polyuretanový tenkovrstvý podlahový nátěr s vysokou mechanickou a chemickou odolností

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednokomponentní polyuretanový tenkovrstvý podlahový nátěr s vysokou mechanickou a chemickou komponentní odolností. weber.sys PUR-B je barevný, jednosložkový, vysoce trvanlivý, aromatický polyuretanový tenkovrstvý podlahový nátěr. Je určen zvláště pro použití jako podlahový nátěr ve vnitřním prostředí. Vyznačuje se vysokou mechanickou pevností, vysokou otěruvzdorností a chemickou odolností. Tvrdnutí probíhá v důsledku reakce s podkladem a vzdušnou vlhkostí.

Použití

Vnitřní povrchy – betonové podlahy autoservisů, obchodních domů, živočišných farem, skladů, mrazicích a chladicích boxů, parkovišť.

Barevné odstíny

RAL 7001 – štěrkové šedá.

Číslo výrobku

NP 673

Spotřeba

300 g/m2 (2 vrstvy).

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Savé povrchy
Na savé materiály, jako jsou beton, cementový potěr a dřevo, naneste vrstvu základního nátěru weber.podklad PUR pomocí válečku, štětce nebo stříkací pistole.

Za 2–3 h (nejpozději za 4 hod.), je-li základní nátěr stále trochu lepkavý, naneste první vrstvu barevného nátěru weber.sys PUR-B. Nátěr nechte znovu tvrdnout 3–4 h (max. 4 h) a naneste druhou vrstvu barevného nátěru weber.sys PUR-B.

Nesavé povrchy
Na nesavé materiály, jako jsou kov, teraco, mozaika, specifické typy strojně hlazeného betonu a keramických dlaždic, naneste pomocí válečku nebo štětce vrstvu základního nátěru weber.tec SEAL.

Po uplynutí 12 h (max. 18 h) naneste první vrstvu barevného nátěru weber.sys PUR-B. Nátěr nechte znovu tvrdnout 3–4 h (max. 4 h) a naneste druhou vrstvu barevného nátěru weber.sys PUR-B.

Před použitím dobře promíchejte. Nejlepšího výsledku docílíte, je-li teplota během nanášení a tvrdnutí v rozmezí 5 °C až 35 °C. Nižší teploty zpomalují tvrdnutí, zatímco vyšší teploty tvrdnutí urychlují. Vysoká vlhkost může nepříznivě ovlivnit konečný povrch.

Protiskluzová úprava
Pro dosažení protiskluzového účinku je nutné stále vlhkou první vrstvu nátěru weber.sys PUR-B rovnoměrně posypat korundem (nebo křemičitým pískem). Jakmile je vrstva suchá, odstraňte broušením přebytečný materiál a pokračujte nanesením druhé vrstvy weber.sys PUR-B.

Všeobecné požadavky pro podklad

Pečlivá příprava povrchu je důležitá pro optimální povrchovou úpravu a trvanlivost.

Povrch je třeba obrousit brousicím strojem vybaveným brusným kamenem nebo diamantovým kotoučem. Povrch musí být čistý, suchý, nepoškozený a zbavený všech nečistot, které by mohly zhoršit přilnavost nátěru. Max. obsah vlhkosti nesmí překročit 5 %. Minimální pevnost podkladu v tlaku musí dosahovat 25 MPa, minimální kohezní pevnost musí být 1,5 MPa. Nové betonové konstrukce musí schnout alespoň 28 dnů. Staré nátěry, nečistoty, tuky, oleje, organické látky a prach musí být odstraněny za použití brousicího stroje. Případné povrchové nerovnosti je třeba vyhladit. Všechny uvolněné kousky povrchu a brusný prach musí být důkladně odstraněny.

POZOR: Povrch neoplachujte vodou!
POZOR: K broušení povrchu nepoužívejte tryskací zařízení, které pracuje s kovovými kuličkami (brokování), protože nárazy těžkých kovových kuliček narušují soudržnost betonového povrchu a snižují jeho stabilitu.

Odstranění trhlin

Trhliny a vlasové trhliny zbavte prachu, usazenin a jiných nečistot. Všechny trhliny vyplňte vhodným tmelem. Následujícího dne vyhlaďte tmelený povrch brusným papírem nebo mechanickou bruskou

Nářadí

Vrtačka, míchadlo do vrtačky nebo el. míchadlo, vědro, štětka, malířský váleček nebo airless, ochranná lepicí páska.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čističem weber.sys 992.

Balení

20 kg v kovových nádobách.

Skladování

9 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech, v teplotách +5 °C až +30 °C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Pokud je weber.sys PUR-B aplikován do míst, kde stojí voda, tato místa by se měla pravidelně čistit, aby se předešlo (mikro)biologickému napadení. Dodatečné přidávání plniva, pojiva, přísad je zakázáno. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích. U zpracovatelů se předpokládají všeobecné znalosti o aplikaci sanačních systémů.

Systémové výrobky