Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor flow

weberfloor flow

výhody produktů

 • litý cementový potěr
 • vyztužený vlákny
 • pevnost v tlaku 20 MPa
 • pochůznost po 24 hodinách
 • ideální pro aplikace na podlahová vytápění
 • vhodný pro suché i vlhké prostory
 • tloušťky vrstev 15 – 100 mm

Cementový litý podlahový potěr s modifikujícími přísadami, vyztužený vlákny pro vnitřní použití.

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Cementový litý podlahový potěr s modifikujícími přísadami, vyztužený vlákny pro vnitřní použití.

Použití

weberfloor flow je možno použít pro zhotovení litých potěrů připojených, potěrů na separační vrstvě i pro potěry na izolační vrstvě. Používá se jak na plochy bez podlahového topení, tak na plochy s podlahovým topením (teplovodním či elektrickým) s teplotou na přívodu maximálně 50 °C. Hmota je vhodná pro použití v bytové i administrativní výstavbě. Pouze pro vnitřní prostory. Není určena jako konečná povrchová úprava.

Barevné odstíny

šedá

Spotřeba

 • 19,5 kg/m2 v tl. vrstvy 1 cm

Číslo výrobku

CP FLOW

dokumentace

technický list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Popis zpracování

Zpracování potěru se provádí pomocí m-tec Duomix 2000. Pro stroj je nutné zabezpečit příslušné elektro připojení a připojení do vodovodního řádu s čistou studenou vodou. Frekvenční měnič stroje nastavte v rozmezí 80 % – 100 % výkonu. Hodinový průtok vody je třeba na míchacím řízení nastavit na cca. 780 – 800 litrů a poté je třeba provést test pomocí rozlivové sady (prsten průměr 68 mm výška 35 mm) tak, aby hodnota rozlivu na kruhové rozlivové sadě byla 190 – 205 mm. Nadměrné množství záměsové vody negativně ovlivňuje vlastnosti aplikované hmoty (možnost vzniku trhlin, šlemů apod.)

V průběhu aplikace je třeba pravidelně opakovat test konzistence aplikované hmoty. Optimální světlý průměr hadice je 40 mm včetně koncovky. Délka hadic minimálně 30 bm. Vnitřní povrch hadic je třeba promazat před samotným počátkem míchání vápenným mlékem v množství cca 4 litry na 10 bm hadice. Tím zajistíme optimální kvalitu dopravy materiálu hadicemi.

V případě aplikace malého množství materiálu lze použít i spirálové míchadlo s nádobou pro ruční zpracování. V takovém případě mícháme pytel weberfloor flow 25 kg ve 3,1 – 13,6 litrech čisté, studené vody. Větší množství vody než 3,6 litru negativně ovlivňuje vlastnosti aplikované hmoty (možnost vzniku trhlin, šlemů a podobně). Hmotu dostatečně promícháme (2 – 3 minuty), necháme cca. 2 minuty odstát, a ještě jednou krátce promícháme. Poté aplikujeme na podklad.

Aplikace

Namíchanou hmotu rovnoměrně naléváme na připravený podklad (včetně přípravy výšky lití pomocí nivelačních trojnožek či laserové nivelační vodováhy) hadicí s koncovkou tak, aby materiál nezatékal pod vrstvy PE fólie, separačního papíru nebo izolantu. Nalitou hmotu upravíme ihned nivelační tyčí (hrazdou) podél a následně i napříč, při prvním vibrování je nutné upravovat materiál v celé tloušťce lití, druhé příčné vibrování je již mělčí. Vždy je nutné nalévat takovou šíři pracovního pruhu, abychom zajistili pravidelný přísun čerstvého materiálu a tím zabezpečili napojení v celé tloušťce způsobem živý do živého. Napojování do již zavadlého materiálu není přípustné a vede ke vzniku nerovností, límců, případně k separaci vrstev. K plynulé aplikaci je třeba vždy dobrá organizace práce a dostatečný počet aplikátorů.

 • Minimální tloušťka připojeného litého potěru je 15 mm.
 • Minimální tloušťka potěru na separační vrstvě je 40 mm.
 • Minimální tloušťka potěru na izolační vrstvě je 40 mm.
 • Minimální tloušťka potěru na podlahovém topení je 40 mm nad úroveň trubek podlahového topení.

 

Po celou dobu nalévání a zrání produktu je třeba zabezpečit větrání, které však nesmí být prováděno průvanem. Aplikovanou plochu je třeba chránit před slunečním zářením, nadměrnými teplotami a průvanem. Provoz podlahového topení je možný nejdříve po 28 dnech od aplikace, a to s postupnou křivkou náběhu.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí vykazovat mechanické vlastnosti dle ČSN 744505 nebo dle projektové dokumentace.

 1. V případě aplikace jako připojeného potěru musí být podklad suchý, pevný, beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Podklad je třeba upravit penetračním nátěrem. Pokud se v podkladu vyskytují díry nebo velké nerovnosti, musí se opravit např. weberbat opravnou hmotou minimálně 2 hodiny před použitím weberfloor flow.
 2. V případě aplikace potěru na oddělovací vrstvě je třeba aplikovat na rovný podklad oddělovací vrstvu, kterou tvoří PE fólie nebo impregnovaný papír, s lepenými přesahy 10 cm. Po konzultaci lze aplikovat i na vhodnou akustickou podložku. Pokud se v podkladu vyskytují díry nebo velké nerovnosti, musí se opravit např. weberbat opravnou hmotou minimálně 2 hodiny před pokládkou oddělovací vrstvy.
 3. V případě aplikace potěru na izolační vrstvě je možné použít obvyklé tepelné izolace, které jsou určené do podlah podle ČSN EN 13 163. Izolační desky musejí dosedávat na podklad celoplošně, desky se pokládají na vazbu. V případě kombinování tepelně izolačních desek a desek pro kročejový útlum je třeba klást vrstvu pro kročejový útlum dospod souvrství. Následně se izolační vrstva pokryje PE fólií nebo voskovým papírem s přelepenými přesahy 10 cm.
 4. V případě použití na zalévání podlahového topení je třeba, aby bylo topení instalováno dle platných norem a aplikačních předpisů výrobců podlahových topení. Před zahájením pokládky potěru na podlahovém topení je třeba provést tlakovou zkoušku. Při pokládce potěru by instalace měla mít pro tento typ systému normální provozní tlak, díky čemuž se sníží riziko mechanického poškození topných trubek. Jednotlivé podlahové topné okruhy – vytápěné plochy je nutné oddělit dilatací.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod + 10 °C a vzrůst nad 25 °C a to nejen při aplikaci, ale i dalších 7 dní od aplikace. Při aplikaci a následném zrání produktu je třeba provádět dostatečné větrání prostoru, které však nesmí vykazovat průvan. Práce spojené s aplikací (například míchání) se nesmí provádět pod + 10 °C, při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, přímého slunečního záření, vlhka a průvanu. Při teplotách vzduchu a podkladu pod + 10 °C a nad 25 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Nářadí

m-tec Duomix 2000 nebo jiné vhodné míchací zařízení (v případě malého množství materiálu lze použít i spirálové míchadlo s nádobou pro ruční zpracování), nivelační tyč (hrazda), nivelační trojnožky nebo laserová nivelační vodováha.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.