Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Avjämning ute

Avjämning ute

výhody produktů

  • rychlá aplikace
  • strojní nebo ruční nanášení
  • hotová betonová plocha s minimálním úsilím
  • pro vnější i vnitřní prostory
  • odolná proti vlhkosti a mrazu
  • pevnostní třída C 50
  • splněné třídy expozice X0/XC4/XS2/XD2/XF4/XA2

Tekutý venkovní beton poskytující hotovou odolnou betonovou plochu vhodnou pro pochozí i pojezdové zatížení

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Avjämning ute je tekutý venkovní beton poskytující hotovou odolnou betonovou plochu vhodnou pro pochozí i pojezdové zatížení. Materiál může být míchán a aplikován ručně nebo míchán a nanášen strojně pomocí míchacích čerpadel.

Použití

Jako tekutý beton s nivelačními vlastnostmi, doporučený pro použití na vnější i vnitřní plochy. Určený pro novostavby a rekonstrukce tam, kde je zapotřebí pevná vodorovná pojezdová plocha odolná proti vlhkosti a mrazu. Doporučená tloušťka je 10–80 mm. Pro garáže, rampy, komunikace, sklepy, terasy, půdy, atp.

Barevné odstíny

Spotřeba

  • Spotřeba materiálu 2,0 kg/m2/mm
  • Spotřeba vody cca 3,0 litry/20 kg pytel

Číslo výrobku

SAB 133

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Ruční nanášení

Beton přelévejte do vhodných kýblů. Hmota je rozdělena do vrstev a postupně zpracovávána zednickou lžicí a nerez hladítky či podobně tak, aby vznikala hladká plocha. Čas pro aplikaci při +20 °C je cca 20 min.

Strojní nanášení

Hmota je pumpována na podklad ve vrstvách o maximálně 10 metrech. Každá vrstva je kladena na předchozí mokrou vrstvu s překryvem ca 5 cm co nejrychleji tak, aby se vrstvy spojily do jedné souvislé plochy. Při pokládání je hmota uhlazována ve stejném směru, ve kterém je kladena, aby se odstranila pěna nebo pruhy, vznikající při pokládání z výšky. Kladení hmoty je přizpůsobeno kapacitě čerpadla a tloušťce vrstvy. Šířka by neměla přesáhnout 10 metrů bez dilatace. Pokud je potřeba získat velmi rovnou podlahu, je důležité omezit šířku pokladu a použít měřítko výšky Weber. Jako předěl lze použít podlahovou uzavírací lištu Weber. Statické domíchávadlo (rozmíchávadlo) je doporučeno pro zaručení homogenity betonové směsi. Teplota při aplikaci musí být v rozsahu +8 až +25 °C.

Dokončovací práce

Dokončená plocha musí být chráněna před rychlým vyschnutím. Pro dosažení optimálního výsledku musí být exponované plochy alespoň den chráněny před přímým sluncem, deštěm a větrem.

Kropení = vytvrzování vlhkostí je doporučeno při riziku rychlého vysychání / vysoké teploty, silný vítr / a je aplikováno, jakmile je beton pochůzný a nejpozději následující den po jeho položení.

Tekutý beton Avjämning ute je připraven k lehkému provozu po ca 1 dni (20 °C) a není zapotřebí dalších úprav ani ošetření povrchu. Povrch je možno natřít či obložit jakýmkoliv materiálem (vhodným pro přímý kontakt s betonem). Poraďte se s firmou Weber o povrchových úpravách.

Všeobecné požadavky pro podklad

Beton

Podklad musí být čistý a zbavený nečistot, oleje/tuků, cementového mléka, nesoudržných částí... Materiály (nátěry,stěrky,atp..), které ovlivňují přilnutí materiálu, musí být odstraněny. Přídržnost musí být alespoň 1 MPa ke spodnímu betonu.

Plovoucí podlahy

Pokládání venkovní hmoty Avjämning ute na nenosné plochy jako je izolace a podobně, musí být provedeno zesíleně a počítáno jako normální provádění betonové mazaniny s minimální tloušťkou vrstvy 40mm.

Úprava podkladu

Savý povrch

Podklad musí být ošetřen podlahovou penetrací weber podklad A. Penetrační roztok je namíchán v poměru 1:5 s vodou a vetřen štětkou do podkladu. Aplikace litého betonu Avjämning ute může být provedena poté, co penetrační nátěr zaschne. Teplota podkladu při penetrování by měla dosahovat min. +8 °C.

Hladký a omezeně savý povrch

Pro hladký a málo savý betonový podklad je před použitím penetračního nátěru doporučeno mechanické opracování (např. otryskání vodním paprskem, brokování nebo jiný způsob zdrsnění povrchu). Alternativou k úpravě povrchu penetrací, může být použití spojovacího můstku weber.rep kb duo. V tom případě je nutno betonový podklad namočit tak, aby vznikl matný vlhký povrch (žádné louže). Následně je na vlhký povrch nanesen spojovací můstek weber rep kb duo. Materiál Avjämning ute je následně položen způsobem „mokrý na mokré“ pomocí čerpadla Duomix 2000.

Ruční aplikace

Míchání je prováděno ve větší míchací kádi nebo míchačce s obsahem pro 3–4 pytle (75–100 litrů). Přidejte většinu vody do kádě. Vmíchejte do ní suchou směs a upravte konzistenci zbytkem vody. Směs musí být homogenní a bez hrudek. Míchejte el. míchadlem nebo míchačkou 3–4 minuty. Spotřeba vody je 3,0 litrů/20 kg. Snažte se dosáhnout pokrytí 160–190 mm pomocí plovoucího kroužku Weber (068xh35). Směs musí být homogenní a nesmí se separovat.

Podmínky pro zpracování

Pro dosažení dobrého výsledku nikdy nepoužívejte více vody než je doporučeno! Teplota vody a materiálu ovlivní zpracovatelnost hotové betonové masy. Tato by měla při pokládání držet teplotu 10–25 °C.

Nářadí

Ruční aplikace

Míchací káď nebo volnospádná míchačka, PUR nebo dřevěné hladítko, zednická lžíce, štětka, vědro, stahovací lať, vodící lišty, lopata, el. míchadlo.

Strojní aplikace

Míchací/dopravní čerpadlo DuoMix 2000, zednická lžíce, lopata, stahovací lať, vodící lišty, PUr nebo dřevěné hladítko, kočičí jazyk – dlouhé ocelové hladítko.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

20kg papírový pytel; 960 kg /paleta

Skladování

12 měsíců v neporušeném balení, chraňte před vlhkem a mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.