Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak správně aplikovat samonivelační hmotu?

Většína dnes používaných podlahových krytin vyžaduje jak lokální, tak celkovou rovinnost podkladu, kterou aplikací běžných potěrů nedocílíme. Proto je třeba obvykle cementové i anhydritové potěry finálně připravit samonivelačními hmotami na kladení krytin. Díky tomu jsme schopni provést celkové souvrství podlahy v nejvyšší kvalitě jak z funkčního tak z estetického hlediska a zároveň docílit dlouhodobé životnosti samotných podlahových krytin.

Samonivelační hmoty používáme i tam, kde je třeba doplnit podlahové souvrství na požadovanou výšku vzhledme k okolním prostorům a tloušťkám použitých podlahových krytin.

problém

řešení

Diagnostika a příprava podkladu

Broušení podkladu

Z vyzrálých a suchých podkladů odstraníme případné zbytky starých lepidel na krytiny, barev,cementového mléka a dalších balastních látek. Podklad vyčistíme od všech volných částic a prachu, a to nejlépe pomocí průmyslového vysavače. Připravený podklad musí být nosný, soudržný a pevný.

Zkouška savosti

Provedeme zkoušku savosti podkladu. Na několika místech se na podklad vylije malé množství čisté vody. Pokud se voda o cca. 5 minut beze zbytku vsákne, jedná se o podklad savý. Pokud se voda nevsákne a zůstane na povrchu, jedná se o podklad nesavý. Podle této zkoužky volíme následný penetrační nátěr. Pozor pokud se jedná o podklad s neodstranitelnými starými nátěry, asfaltem a podobně, je třeba přednátěr řešit pomocí epoxidových kotev.

Vysprávky na podkladu

Pokud jsou na podkladu výtluky či jiné plošné defekty, vyspravíme je pomocí weber.bat opravné hmoty, a to minimálně 2 hodiny před aplikací samonivelační hmoty. Povrch výtluku před aplikací weber.bat opravné hmoty napenetrujeme nebo alespoň navlhčíme.

Penetrace podkladu

Savý podklad napenetrujeme pomocí penetrace weber.podklad floor v příslušném ředění (v případě vyšší savosti nátěr opakujeme), nesavý podklad penetrujeme pomocí neředěného přednátěru s pískem weber.podklad haft.

Obvodová dilatace

Na stěny ve styku s podlahou nalepíme obvodové dilatační pásky z měkkých miralonových materiálů, které následně přenesou pnutí samonivelační hmoty při jejím vyzrávání.

Aplikace samonivelační hmoty

Výběr samonivelační hmoty

Samonivelační hmotu vybíráme s ohledem na požadovanou tloušťku lití, na požadevek rychlosti další aplikace i na požadavky následně používané krytiny. Důležitá je taktéž zátěž na aplikovaných plochách.

Měření záměsové vody

Množství záměsové vody měříme přesně podle návodu na obalu pomocí odměrky či originální míchací nádoby s vodotečí. Větší objem vody než je uvedeno na obalu negativně ovlivňuje vlastnosti aplikované samonivelační hmoty (možnost vzniku šlemů, sedimentú a následně mechanických defektů).

Míchání

Míchání samonivelační hmoty provádíme pomocí pomaluotáčkového míchadla. Do míchací nádoby s odměřenou záměsovou vodou postupně vsypeme suchou směs, a to za stálého míchání míchadlem. Hmotu mícháme až do úplné homogenizace. Poté necháme krátce odležet a ještě jednou promícháme. Takto zpracovaná hmota je připravena k aplikaci.

Nalití

Namíchanou hmotu rovnoměrně naléváme na připravený podklad z míchacích nádob. Pravidelně v krátkém časovém intervalu doléváme další namíchanou hmotu až do úplného zaplnění podlahového prostoru.

Konečná úprava

Nalitou hmotu postupně upravujeme nerezovou raklí nebo šavlí tak, aby byla celistvě rozprostřena na podkladu v příslušné tloušťce.

Odvzdušnění

Bezprostředně po konečné úpravě plochy šavlí či raklí odvzdušníme plochu pomocí trnového válce s příslušnou délkou trnů. Tento krok prováděmí průběžně, a to v co nejkratším čase po nalití.