Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.for UNI LOD 521

weber.for UNI LOD 521
weber.for UNI LOD 521

výhody produktů

  • pro tenkovrstvé lepení obkladů i dlažeb v interiéru s krátkou dobou korekce
  • vhodné pro nasákavé dlaždice
  • třída C1T

lepicí tmel na obklady a dlažby s kratší dobou korekce

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodně šedé barvě

Definice výrobku

Marzuvzdorný, jednosložkový lepicí tmel na bázi cementu.

Číslo výrobku

LOD 521

Spotřeba

4 kg/m2

Příprava & aplikace

Použití

pro minerální podklady jako vápenocementové omítky a beton, podlahy ve vlhkých provozech, k lepení keramických obkladů a nasákavých dlažeb. Nedoporučuje se pro větší mechanické namáhání, na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry.

Aplikace

Tmel se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 6,5 – 7 l vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat.

Tmel aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti zubu 6 x 6 nebo 8 x 8 mm  dle velikosti dlaždic. Větší rozměry dlaždic doporučujeme lepit způsobem oboustranného lepení – tzn.: Na dlaždici se nanese vrstva tmelu 1–2 mm silná. Po osazeni dlaždice do tmelu poklepem plastovou paličkou stabilizujeme dlažbu a vytlačíme vzduch. Spárovací tmel aplikujeme po 24 hod.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach) , oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od + 5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativního účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6 x 6 mm nebo 8 x 8 dle rozměru dlaždic.

Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Složení/Technická data

Směs na bázi anorganických pojiv, plniv a modifikujících přísad.

Reakce na oheň třída A1/A1fl, Počáteční tahová přídržnost ≥ 0,5 N/mm2, Tahová přídržnost po ponoření do vody ≥ 0,5 N/mm2, Tahová přídržnost po uložení v teple NPD, Vysoká tahová přídržnost po vystavení cyklům zmrazení-rozmrazení ≥ 0,5 N/mm2, Doba zavadnutí: tahová přídržnost ≥ 0,5 N/mm2

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.