Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.color perfect

weber.color perfect
weber.color perfect

výhody produktů

  • pro šíři spáry 2 – 20 mm
  • nová receptura
  • třída CG2 WAr
  • krémovitý efekt
  • snížená nasákavost
  • vysoce odolná
  • odolná domácím čisticím prostředkům
  • protiplísňová
  • zvýšená odolnost proti oděru

spárovací malta

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

vzorník k dispozici zde

Definice výrobku

Prášková hmota na bázi anorganických pojiv, plniv a modifikujících přísad.

Číslo výrobku

WCP + č. barvy

Spotřeba

0,5 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Keramické podlahové a stěnové obklady, obklady z umělého kamene v interiérech a exteriérech, na terasy a balkony, v průmyslových halách, na vytápěné podkladní vrstvy atd., není vhodná u ploch, které se čistí tlakovým způsobem a při působení
agresivních roztoků (soli, kyseliny atd.).

Aplikace

Gumovým hladítkem se rozmíchaná malta nanese na celou plochu obkladu a zatlačí se do spár. Po hrubém očištění suchou houbou se obklad dočistí flanelovým hadříkem.


Po zavadnutí se obklad očistí vlhkou houbou.


Po hrubém očištění vlhkou houbou se obklad očistí houbou suchou.

Všeobecné požadavky pro podklad

Lepidlo musí být dostatečně vytvrzené (min. 24 hod.). Síť spár vysušit a odstranit materiály, které snižují přilnavost (prach, olej, tuky, zbytky tmelu apod.). Aby byl dosažen rovnoměrný průřez, je nutné spáry vyškrábat. Dodržovat příslušné směrnice, normy a poučení výrobců podkladních a obkladových materiálů.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5°C (vzduch i konstrukce), při zpraco vání je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Nádoba PE, míchací zařízení, gumová stěrka, mechové gumové hladítko.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

V 5 kg PE obalech.

Skladování

24 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Popis výrobku

barevná spárovací malta

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.