Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys epox podklad

weber.sys epox podklad
weber.sys epox podklad

výhody produktů

  • dobře mísitelná v mokrém stavu
  • snadná aplikace
  • výborné mechanické vlastnosti
  • pochůznost po 24 hod
  • odolná vůči vodě, alkáliím, ředěným kyselinám, solným roztokům, minerálním olejům, mazivům apohonným hmotám

epoxidová univerzální pryskyřice bezrozpouštědlová / penetrační a stěrková dvousložková hmota

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Transparentní, lehce okrová barva.

Definice výrobku

Dvousložková bezrozpouštědlová epoxidová pryskyřice určená pro zhotovení penetračních adhézních nátěrů se zásypem křemičitým pískem i jako pojivo pro vyrovnávací epoxidové stěrky.

Číslo výrobku

NP 667

Spotřeba

  • Penetrace: 0,3-0,5kg/m2
  • Penetrační stěrka vyrovnávací: 0,8-1,5kg/m2
  • Samonivelační stěrka: 0,5-0,6kg/m2

dokumentace

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Používá se jako pojivo pro zhotovení penetračních nátěrů, stěrek, betonů ap. jako penetrační pryskyřice. Výtečně zatěsňuje kapiláry a uzavírá póry v cementových a betonových podkladech. Je vhodná i jako krycí nátěr a samonivelační stěrka. Dále se používá jako bezrospouštědlové pojivo rpo vyrovnávací epoxidové stěrky, které lze plnit ve zvoleném poměru LOD křemičitým pískem, křemičitou moučkou nebo tixotropní přísadou weber.sys epox TXP.

Vhodná na podklady vystavené vysokému mechanickému namáhání.

Aplikace

Materiál se dodává již ve správném poměru složky A (pryskyřice) složky B (tvrdidlo). Připraví se dokonalým vlitím složky B do složky A a promícháním pomalu otáčkovým mísidlem (cca 300ot/min). Mísí se cca 3 min. až do homogenní směsi. Následně se přelyje do jiné nádoby a opět se důkladně promíchá po dobu 1min. Přípravená, natužená směs se aplikuje na předem očištěný podklad válečkem, štětcem, či štětkou nebo stěrkou v rovnoměrné vrstvě. Pro zvětšení adhézní plochy je vhodné můstek zasypat sušeným LOD křemičitým pískem a to hned po nanesení na podklad. Zpracovatelnost namíchané směsi je do 30min. dle teploty. Při normálních podmínkách lze následnou technologickou vrstvu aplikovat po 24 hod.

V případě použití jako bezrospouštědlové pojivo pro vyrovnávací epoxidové stěrky, se natužená směs plní ve zvoleném poměru LOD křemičitým pískem, křemičitou moučkou nebo tixotropní přísadou weber.sys epox TXP. Poměr plnění je individuální a závisí na požadovaných vlastnostech dané aplikace. Plnivo je nutné do natužené hmoty rovnoměrně zapracovat pomalu běžným mícháním. Vzniklou hmotu aplikujeme na připravený podklad, nejčastěji pomocí nerezové stěrky či hladítka.

Všeobecné požadavky pro podklad

V případě penetrace musí být podklad pevný, suchý, bez volných částic, prachu, mastnoty, gumových otisků a jiných nečistot, musí být chráněn proti účinkům vzlínající vlhkosti. Doporučuje se podklad tryskat, ofrézovat či obrousit a poškozená místa opravit. V případě použití jako stěrky musí být podklad opatřen epoxidovou penetrací zasypanou křemičitým pískem.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Nádoby na míchání, spirálové míchadlo, vrtačka (pomaluotáčková), nylonový váleček, gumová stěrka, zubová stěrka, jehlový váleček.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití ihned očistí přípravkem C6000.

Více informací

Balení

Ve 3kg, 4,5kg a 7,5kg plechových nádobách.

Skladování

V dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 do +25°C po dobu 12 měsíců. Chránit před mrazem.

Složení/Technická data

Dvousložková, epoxidová pryskyřice.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.