Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.bat vyrovnávka

weber.bat vyrovnávka
weber.bat vyrovnávka

výhody produktů

  • ručně zpracovatelná modifikovaná cementová vyrovnávací hmota na stěny
  • tloušťky vrstev 1 – 25 mm, lokálně až 40 mm
  • pevnost v tlaku 10 MPa
  • pevnost v tahu za ohybu 3 MPa
  • rychletvrdnoucí – aplikace obkladů již po 3 hod.

ručně zpracovatelná modifikovaná cementová hmota

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložková šedá ručně zpracovatelná vyrovnávací hmota na stěny na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití

Číslo výrobku

OH 103

Spotřeba

1,6 kg/m2/1 mm vrstvy

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Weber.bat vyrovnávka je možno použít pro vyrovnání cementových a vápenocementových omítek, betonu či zdiva před lepením keramických obkladů, obkladů na bázi přírodního nebo umělého kamene. Není vhodná pro vyrovnání dřeva, dřevotřískových desek a OSB desek. Používá se pro vnitřní prostory. Není určena jako konečná povrchová úprava. Weber.bat vyrovnávku lze použít pro celoplošné i lokální vyrovnání podkladů (výtluky, dutiny, nepohybující se spáry, poškozené hrany a podobně).

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic a balastů (jako např. prach, mastnoty apod.) Všechny balastní látky, které mohou snížit přídržnost vyrovnávací hmoty k podkladu je nutné mechanicky odstranit.

Podkladní nátěr

Podklad je nutné před samotnou aplikací napenetrovat penetračním nátěrem weber.podklad A ředěným vodou v poměru 1:10. Weber.bat vyrovnávku aplikujeme do zavadlé penetrace na ještě zavlhlý podklad.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu, vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod +5 °C. Práce spojené s aplikací (například i míchání) se nesmí provádět pod +5 °C , při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, přímého slunečního záření, vlhka a průvanu. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad 25 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Popis zpracování

Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle (20 kg) do cca. 4 litrů čisté, studené vody pomocí pomaloběžného míchadla (nástavec ruční vrtačky). Množství záměsové vody lze mírně upravovat (± 0,3 litru) podle požadované aplikační konzistence. Doba míchání je cca. 2 minuty. Hmotu necháme krátce odležet poté ještě jednou promícháme. Doba zpracovatelnosti je do 20 minut. Hmotu namíchanou déle než 20 minut již dále nepoužívejte.

Aplikace

Příprava

Hmotu promícháme pomaloběžným míchadlem dle popisu zpracování.

Aplikace

Namíchanou hmotu aplikujeme na podklad za pomocí nerezové lžíce či nerezového hladítka. Při celoplošné aplikaci, nebo aplikaci ve větších celcích je vhodné použít strhávací dřevěnou nebo hliníkovou lať pro dosažení dostatečné rovinnosti podkladu před lepením obkladů.

Po krátkém zavadnutí lze povrch aplikované weber.bat vyrovnávky upravit molitantovým nebo filcovým hladítkem mírně navlhčeným ve vodě.

Nářadí

Spirálové míchadlo, případně vrtačka s míchacím nástavcem, nádoba, nerezové hladítko, zednická lžíce.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

  • Ve 20 kg papírových obalech
  • 48 ks – 960 kg/paleta

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Můžete objednat v našem e-shopu