Weber Saint-Gobain - Official website of the company

terizol

terizol
terizol

výhody produktů

  • pro podklady vystavené vysokému mechanickému namáhání
  • k vytvoření hydroizolačních povlaků monolitických betonových konstrukcí
  • izolace proti zemní vlhkosti i tlakové vodě
  • pro štěrkování teras, balkónu, fasádních ploch, zdí, koupelen, betonových a anhydritových potěrů, sociálních zařízení apod.,
  • stěrka i nátěr
  • pro těsnění aktivních trhlin a konstrukcí před dotvarováním do hodnoty 0,75 mm
  • pro izolace ve styku s chlorovou vodou
  • neslouží jako finální vrstva
  • třída D2 Ar

jednosložková, cementová, hydroizolační hmota

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v šedé barvě.

Definice výrobku

Jednosložková cementová hydroizolační hmota.

Číslo výrobku

7614 20

Spotřeba

2 -3 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

certifikát

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Hmota se používá k vytvoření hydroizolačních povlaků monolitických betonových konstrukcí, izolace proti zemní vlhkosti i tlakové vodě. Vhodný pro stěrkování teras, balkónů, fasádních ploch, zdí, koupelen apod. Není vhodný pro izolace v agresivním prostředí. Není odolný vůči tlakům z konstrukce. (Negativní tlaky).

Aplikace

Exteriéry: po rozmíchání hmotu nanášíme hladítkem se zuby 4 x 4 mm v celé ploše. Necháme min. 6 hod. zavadnout. Po této době aplikujeme druhou vrstvu stejnou stěrkou. Doporučujeme tuto druhou vrstvu aplikovat napříč první vrstvou. Následuje technologická přestávka 12 hod., během které hmota dozrává a musí být chráněna proti přímému slunci, aby nedošlo k tvorbě bublin a popraskání. Potom lze teprve nanášet flexibilní lepící tmel nebo lepicí tmel do tekutého lože min. Tř. C2.; pro obklady i disperzní lepicí tmel Tř. D2 Ar.

Interiéry: po rozmíchání můžeme první vrstvu nanášet hladítkem. Rohy aplikujeme štětkou. Necháme min. 6 hodin zavadnout. Po této době aplikujeme druhou vrstvu opět hladítkem. Následuje technologická přestávka 12 hod., během které hmota dozrává. U silně namáhaných podlah doporučujeme aplikovat terizol zubovým hladítkem – viz aplikace v exteriéru. Nejprve provedeme penetraci podkladu. Savý podklad: weber.podklad A ředěný vodou v poměru 1:10. Nesavý podklad: weber.podklad haft a necháme cca 3 hod. zaschnout. Před aplikaci terizolu podklad opět navlhčíme. Terizol mícháme ruční vrtačkou s nástavcem (maximální otáčky 500 ot./min.) s vodou v poměru 5 litrů na 1 pytel, dokud nevznikne homogenní, pastovitá hmota bez hrudek. Hmota se nanáší ve dvou vrstvách. Poté tmel nanášíme stěrkou 4 x 4 mm v cele ploše. Necháme min. 6 hod. zavadnout. Po této době aplikujeme 2. vrstvu stejným hladítkem příčně k směru drážek první vrstvy. Potom lze teprve nanášet flexibilní nebo lepicí tmel do tekutého lože min. Tř. C2; pro obklady i disperzní lepicí tmel Tř. D2 Ar.

Všeobecné požadavky pro podklad

Minimální teplota ovzduší při nanášení hmoty musí být +8 °C, teplota podkladu +5 °C maximální teplota nesmí přesáhnout 25 °C. Hydroizolační nátěr je možno zatížit vodou nejdříve po 2 dnech. Aplikovanou hmotu nevystavujte přímému slunečnímu záření. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

Podmínky pro zpracování

Minimální teplota ovzduší při nanášení hmoty musí být +8°C, teplota podkladu +5°C. Hydroizolační nátěr je možno zatížit vodou nejdříve po 3 dnech.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 4 x 4 mm.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou. Při práci doporučujeme mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Více informací

Balení

Ve 20 kg pap. obalech, 48 ks - 960 kg/paleta.

Ve 4,5kg PE obalech.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech při teplotách +5 až +25°C.

Složení/Technická data

Jednosložková cementová hydroizolační hmota.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

video