Weber Saint-Gobain - Official website of the company

CZ 850

výhody produktů

 • Sanační jádrová omítka CZ 850 – sanační jádrová omítka
 • Pro jádrovou vrstvu.
 • Pro vlhké a mírně zasolené zdivo z různých stavebních materiálů.
 • Pro ruční zpracování.
 • Pro vnitřní i vnější použití.

  Více informací

  Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

  Bezpečnost práce

  Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

  Likvidace odpadů
  Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

  Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

  Dokumentace

  Bezpečnostní list