Weber Saint-Gobain - Official website of the company

CZ 800

výhody produktů

  • Sanační podhoz CZ 800 – podkladní postřik pro sanační omítkový systém
  • Jako podhoz pro sanační omítkový systém weber.san mono.
  • Pro vlhké zdivo z různých stavebních materiálů.
  • Pro vnitřní i vnější použití.

podkladní postřik pro sanační omítkový systém

Více informací

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Dokumentace

Bezpečnostní list

Prohlášení o vlastnostech