Weber Saint-Gobain - Official website of the company

CZ 540LD

CZ 540LD
CZ 540LD

výhody produktů

  • Nízkoprašné
  • Pro lepení obkladů a dlažeb v interiéru
  • Krátká doba korekce
  • Vhodné pro nasákavé
  • dlaždice o rozměrech max. 40 x 60 cm
  • Třída C1T

lepidlo na obklady a dlažby na bázi vápence

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Lepidlo na obklady a dlažby na bázi anorganického pojiva, plniva a modifi kujících přísad.

Barva

Šedá

Všeobecné požadavky na podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5 °C do +25 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok weber.podkladu A s vodou v poměru 1 : 5–1 : 8, dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použít na penetraci weber.podklad haft. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev, nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weber.podklad haft neředěný.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6 x 6 mm nebo 8 x 8 mm (dle rozměru dlaždic).

Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Použití

Pro minerální podklady, jako vápenocementové omítky a beton, k lepení keramických obkladů a nasákavých dlažeb do rozměrů 40 x 60 cm. Nedoporučuje se pro větší mechanické namáhání, na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry.

Popis zpracování

Lepidlo se připraví postupným vmícháním obsahu 1 PP (5 kg) do 1,3 litrů vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat.

Aplikace

Lepidlo aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti zubu 6 x 6, 8 x 8 mm dle velikosti dlaždice. Po osazení dlaždice do lepidla poklepem plastovou paličkou stabilizujeme dlaždici a vytlačíme vzduch. Spárovací maltu aplikujeme po 24 hodinách.

Balení

V 5 kg PP obalech.

Zrnitost směsi

0,5 mm

Spotřeba vody na 5 kg balení

1,3 litru

Doba zpracovatelnosti

30 min.

Doba otevřenosti

max. 10 min.

Spotřeba

  • malá mozaika (ozubení 2 – 3 mm): cca 1,5 – 2,5 kg/m2
  • obkladačky (ozubení 3 – 4 mm): cca 2,5 – 3,5 kg/m2
  • hrubá keramika (ozubení 5 – 6 mm): cca 3 – 4,5 kg/m2

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Více informací

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.